Ca dao Mẹ

 • Vè cậu Hai Miêng

  Đêm thu bóng nguyệt soi mành
  Bâng khuâng dạ ngọc chạnh tình ngâm nga
  Xét trong thế sự người ta
  Tài ba cho mấy cũng là như không
  Cho hay thiên địa chí công
  Dữ lành báo ứng vô cùng màu linh
  Gương xưa trông thấy đành rành
  Người nay xem đó giữ mình cho yên
  Nam Kỳ có cậu Hai Miêng
  Con quan lớn Tấn ở miền Gò Công
  Cậu Hai là bực anh hùng
  Ăn chơi đúng bực vô cùng liệt oanh
  Nam Kỳ lục tỉnh nổi danh
  Thật là một bực hùng anh trên đời
  Tuổi nay gần mới ba mươi
  Tánh tình hào hiệp ít người dám đương
  Thương người thất thế lỡ đường
  Thương người trung chánh ghét phường tà gian
  Cậu Hai tuy thật dọc ngang
  Nhưng mà chánh trực vẹn toàn không sai
  Xóm làng lớn nhỏ ai ai
  Thảy đều mến tiếng cậu Hai phục tùng
  Những tay xưng bá xưng hùng
  Hễ là gặp cậu ắt không thứ tình
  Ghét người hiếp đáp dân lành
  Ghét người ỷ thế bất bình với dân
  Gò Công khắp chốn xa gần
  Nghe danh của cậu trăm phần nể kiêng
  Cậu Hai vốn bực có quyền
  Quan trên cũng nể cũng kiêng lựa là
  Ngày kia cậu ở trong nhà
  Bảy Danh, Tám Hổ, Ba Ngà đến chơi
  Cậu Hai vội vã mời ngồi
  Cả ba tỏ lại khúc nôi cậu tường
  “Chúng tôi xui xẻo trăm đường
  Hốt me thua sạch vẫn đương lo rầu
  Nghĩ càng tức giận xiết bao
  Chệt Lù nó trúng trước sau ba ngàn
  Chúng tôi buồn bã lòng vàng
  Hết tiền sạch túi lại càng nhuốc nhơ
  Mang danh là điếm thuở giờ
  Để cho người trúng lòng tơ thêm phiền
  Bây giờ đã sạch bạc tiền
  Nghĩ càng tức tối rất nên thảm sầu”
  Cậu Hai nghe hãn đuôi đầu
  Tức thời hỏi lại âm hao cho tàng
  “Chúng bây dại dột rõ ràng
  Cái gì thua tới ba ngàn tức thay”
  Thưa rằng: “Me lạ bữa nay
  Bát tiên ngồi lúng chẳng sai cửa nào
  Chúng tôi chẳng biết làm sao
  Thay cái mới vào hốt cũng bát tiên
  Thiệt là nó trúng liên miên
  Trúng gần mười chén có trên ba ngàn”
  Cậu Hai nghe rõ mọi đàng
  Xét suy trong dạ vội vàng phân ra
  “Chúng bây chớ có thiết tha
  Để tao gỡ lại kẻo mà nhơ danh
  Thuở nay ai cũng biết mình
  Điếm đàng ai lại dễ dàng thua ai
  Chệt Lù bây gọi đến đây
  Đặng tao tính một việc này gỡ cho
  Kẻo mà mang nhuốc mang nhơ
  Thua tiền mà chúng gọi khờ mới đau”
  Ba người nghe hãn âm hao
  Lòng mừng khấp khởi mau mau đi liền
  Chệt Lù nay trúng nhiều tiền
  Về nhà vích đốc rất nên thỏa lòng
  Chẳng dè nghe rõ đục trong
  Cậu Hai Miêng gọi chẳng thông sự gì
  Vội vàng xách áo ra đi
  Đến nhà hỏi cậu kêu chi cho tàng
  Bước vào nơi chốn gia trang
  Cậu Hai bèn hỏi mọi đàng thấp cao
  “Nghe mày nay đã làm giàu
  Trúng me nhiều quá trước sau ba ngàn
  Thôi đừng có bụng tham lam
  Hốt cái tao đánh vài ngàn giải khuây”
  Chệt Lù nghe rõ vắn dài
  Vốn nó đã biết cậu Hai thuở giờ
  Cậu đã biểu, há dám ngơ
  Tức thì thưa lại so đo sự tình
  “Cậu Hai khá xét hắc minh
  Tôi thua cả tháng thảm tình xiết bao
  Thật là chẳng phải ít đâu
  Gần một muôn bạc dám nào nói sai
  Tôi chỉ gỡ lại hôm nay
  Có ba ngàn mấy như vầy đủ đâu
  Xin cậu khá tưởng lòng nhau
  Như cậu có túng tôi nào tiếc chi
  Vài trăm dưng cậu tức thì
  Thôi đừng hốt đánh làm gì mắc công”
  Cậu Hai nghe hãn đục trong
  Trợn mắt bèn tỏ thủy chung sự tình
  “Tao không phải túng mà xin
  Đánh chơi mi có ưng đành hay không?”
  Chệt Lù nghe sợ vô cùng
  Thưa rằng: “Cậu biểu há không vưng lời”
  Cậu Hai bèn nói tức thời
  “Hốt bao nhiêu vốn vậy ngươi khá bày”
  Đáp rằng: “Tự ý cậu Hai
  Hốt bao nhiêu vốn tôi đây vui lòng”
  Cậu rằng: “Tao đã định xong
  Hốt ba ngàn vốn mựa đừng ít hơn”
  Chệt Lù nghe hãn thiệt hơn
  Vui lòng ưng thuận chẳng còn nói chi
  Cậu Hai liền biểu hốt đi
  Giữa nhà bài bạc xiết chi vui vầy
  Sòng me mua khóc đã vầy
  Tai con hốt cái có ngoài hai mươi
  Cậu Hai xem chén một hồi
  Cậu âu cửa lượng tức thời tám trăm
  Khi ra cửa lượng mừng thầm
  Cậu Hai đã trúng thỏa tâm vô hồi
  Thua qua trúng lại một hồi
  Cậu Hai chén chót đặng thôi ba ngàn
  Cậu đặt cửa túc rõ ràng
  Khui ra cửa túc lòng vàng mừng vui
  Sau khi cái hết tiền rồi
  Cậu Hai tính lại vậy thời mừng thay
  Cậu ăn hơn bốn ngàn hai
  Chệt Lù hết túi tức thay trong lòng
  Nhưng mà cam chịu cho xong
  Nếu nói láng cháng ắt không còn hồn
  Cậu Hai toại bấy lòng son
  Xuất ba ngàn bạc chẳng còn tiếc chi
  Trả cho ba kẻ tức thì
  Ba người vui vẻ khác gì lên mây
  Thảy đều cám nghĩa cậu Hai
  Thưa rằng: “Ơn nghĩa sánh tày biển sông
  Nếu cậu chẳng tưởng tấm lòng
  Chúng tôi chắc phải vô cùng hiểm nguy
  Ân này chí quyết tạc ghi
  Ngàn ngày cũng nhớ dễ gì lạt phai”
  Ba người từ tạ cậu Hai
  Dẫn nhau ra chợ bạc bài vui chơi
  Nửa năm lễ đã đến rồi
  Nhơn dân trong hạt vô cùng vầy vui
  Nào là bông vụ đông người
  Nào là lúc lắc, kẻ thời bầu cua
  Vui chơi từ sớm đến trưa
  Bài cào, tứ sắc cũng đua chơi bời
  Có tên Hương Quản hiện thời
  Thấy dân bài bạc lòng người ghét thay
  Phân rằng phải dẹp lũ này
  Nếu mà để nó bạc bài thất công
  Ỷ mình chức phận hành hung
  Cầm roi cá đuối quyết không vị tình
  Dạo cùng khắp chợ khắp thành
  Hễ thấy bài bạc bất bình la vang
  Cầm roi Hương Quản đến càng
  Đánh người không kể nguy nan là gì
  Thảm thay mấy đứa hài nhi
  Hương Quản cũng đánh khác gì đánh trâu
  Đàn bà đang bấu cùng nhau
  Đánh bài tứ sắc vốn nào có hay
  Gặp cậu Hương Quản ra tay
  Áp vào đánh đại thảm thay đàn bà
  Bảy Thẹo thấy vậy bước ra
  Phân cùng Hương Quản gần xa sự tình
  “Cậu đừng ỷ thế bất bình
  Chuyện chi cậu đánh dạ đành hung hăng
  Thật cậu ngang dọc vô ngần
  Cậu đừng ỷ thị cấm ngăn đánh người”
  Hương Quản nghe rõ mấy lời
  Trong lòng thêm giận tức thì hỏi qua
  “Tao đánh mi làm chi ta
  Nếu mày láng cháng ắt là ngồi trăng
  Bảy Thẹo tức giận vô ngần
  “Chuyện chi mà phải ngồi trăng dọa người”
  Hương Quảng bước đến tức thì
  “Nếu mày nói nữa bỏ đời mày đi”
  Bảy Thẹo trong dạ xét suy
  Thằng này phách lối dễ gì nhịn sao
  Thôi tao chẳng nói thấp cao
  Hễ có người trị ngày sau mới chừa
  Bảy Thẹo không nói hơn thua
  Hương Quản thấy vậy rất vừa lòng thay
  Thầm rằng: “Nó biết sợ oai
  Nếu không nó gặp ta đây chẳng còn”
  Bảy Thẹo tức giận chi hơn
  Vội vàng chổi bước dời chơn đi liền
  Bảy Thẹo kiếm cậu Hai Miêng
  Cậu đang uống rượu sạ duyên nào tàng
  Cậu đang ngồi tại nhà hàng
  Chung quanh bằng hữu điếm đàng rất đông
  Bảy Thẹo chưa tỏ đục trong
  Cậu Hai bèn hỏi thủy chung sự tình
  “Chuyện chi xem bộ bất bình
  Mặt mày mầy lại tái xanh như vầy?”
  Bảy Thẹo thưa với cậu Hai
  “Cậu xem Hương Quản còn ai mà bằng
  Dọc ngang ỷ thị vô ngần
  Nó muốn sanh sự khó khăn vô cùng
  Xách roi cá đuối hành hung
  Đánh người bài bạc nó không vị tình
  Bà già bị đánh thảm tình
  Con nít nó cũng chẳng đành dung tha
  Làm cho thiên hạ gần xa
  Đang khi vui vẻ hóa ra sự buồn
  Thảy đều kinh sợ phi thường
  Bạc bài dẹp hết trăm đường uế thay
  Đang khi làng chợ vui vầy
  Cũng bị Hương Quản bạc bài hăm he”
  Cậu Hai trong đục đã nghe
  Phân rằng: “Hương Quản trăm bề hung hăng
  Nó thật phách lối vô ngằn
  Gặp tao thì nó chẳng an đâu là”
  Bảy Thẹo lời mới thưa qua
  “Nó còn hăm dọa nào là đóng trăng
  Nghĩ càng tức giận vô ngần
  Nó cấm bài bạc thì còn vui chi
  Vậy xin cậu khá xét suy
  Nếu mà để vậy nó khi chúng mình”
  Cậu Hai nghe rõ hắc minh
  Trong dạ bất bình lời mới phân qua
  “Mày đừng buồn bã thiết tha
  Mày ra ngoài chợ gần xa giãi bày
  Rao cho lớn nhỏ đặng hay
  Cứ việc bạc bài cứ việc vui chơi
  Nói tao đây biểu các người
  Thì là cứ việc vầy vui bạc bài
  Chuyện chi thì có tao đây
  Lịnh tao biểu vậy thì mày đi đi”
  Bảy Thẹo mừng rỡ xiết chi
  Vội vàng chổi gót tức thì bước ra
  Đến chợ kêu hết người ta
  Điếm đàng đủ mặt phân qua như vầy
  “Hương Quản tuy cấm bạc bài
  Nhưng mà có lịnh cậu Hai đã truyền
  Chúng ta cứ việc lòng yên
  Gầy sòng chơi lại chẳng thèm sợ ai
  Bởi vì có lịnh cậu Hai
  Dẫu cho Hương Quản hoặc ai kể gì”
  Nghe đà tỏ rõ tường tri
  Thảy đều vui vẻ xiết chi trong lòng
  “Cậu Hai có lịnh thì xong
  Chúng ta cứ việc gầy sòng vui chơi”
  Nói rồi có mấy trăm người
  Bày ra giữa chợ vầy vui bạc bài
  Bảy Thẹo toại dạ lắm thay
  Trông cho Hương Quản đến đây ỷ quyền
  Hương Quản nghe tiếng Hai Miêng
  Nhưng chưa biết mặt dữ hiền ra sao
  Nhưng ỷ mình võ nghệ cao
  Lại thêm quyền chức ai nào dám đương
  Cầm roi đi dạo khắp đường
  Trông thấy thiên hạ vẫn đương gầy sòng
  Hương Quản càng tức vô cùng
  Xốc vào quyết dạ hành hung đánh người
  Bảy Thẹo bước đến tức thời
  Vội vàng bày tỏ khúc nôi sự tình
  “Chú đừng ỷ thế quyền mình
  Cậu không phép đánh dân làng vầy đâu”
  Hương Quản giận mặt đỏ au
  Rằng: “Mày chớ khá cản tao làm gì
  Bạc bài giữa chợ dễ gì
  Dầu tao đánh chết làm chi mà phòng”
  Bảy Thẹo phân lại đục trong
  “Cậu Hai cho phép gầy sòng vui chơi
  Chú đừng ỷ thị đánh người
  Nói cho chú biết đầu đuôi sự tình”
  Hương Quản chi xiết bất bình
  Rằng: “Ta chẳng biết tánh danh cậu nào
  Làng này vốn ở quyền tao
  Cậu Hai thây kệ ta đâu kể màng”
  Nói vừa dứt tiếng đánh càng
  Làm cho thiên hạ kinh hoàng chạy dông
  Cậu Hai nghe hãn đục trong
  Tức thì chạy đến thủy chung hỏi rằng
  “Chú này ngang ngược vô ngần
  Sao chú dám đánh người đang vui vầy?”
  Hương Quản bèn nói lời này
  “Còn mày lại dám cản đây làm gì
  Không tường mày đó là ai
  Giấy thuế thân khá trình bày xem coi”
  Cậu Hai nghe vậy liền cười
  “Mày muốn mất chức vậy thời không sai”
  Hương Quản nạt nộ cậu Hai
  Lại toan bước đến bạt tai chẳng nhường
  Cậu Hai tức giận trăm đường
  Dằn hoài không đặng há nhường hay sao
  Nói rồi ra sức anh hào
  Đánh chú Hương Quản dễ nào thứ dung
  Hương Quản cũng giận vô cùng
  Ỷ mình võ nghệ quyết không chịu nhường
  Hai người nỗ lực cự đương
  Đánh nhau kịch liệt đánh luôn nửa giờ
  Hương Quản trong dạ hơi lo
  Quả thật không ngờ người thật hùng anh
  Cậu Hai lui tới rất lanh
  Đá chú Hương Quản trúng mình nhào lăn
  Hương Quản kinh sợ vô ngần
  Chắc là phải chết khó an thân mình
  Cậu Hai chưa dứt lôi đình
  Nhảy đến đánh nữa tử sanh kể gì
  Hương Quản phách lạc hồn phi
  Thưa rằng: “Thứ mạng ân ghi đến già”
  Cậu Hai thấy vậy buông ra
  “Nói cho mày biết tao là Hai Miêng”
  Hương Quản chừ mới nể kiêng
  Đâm đầu chạy tuốt rất nên sảng hoàng
  Cậu Hai thấy vậy cười vang
  Thầm rằng như vậy cũng rằng hùng anh
  Cậu Hai chi biết bất bình
  Nhưng mà thấy vậy cũng đành nới tay
  Thiên hạ tựu lại đông đầy
  Xúm nhau chào hỏi cậu Hai thỏa lòng
  Rằng: “Chú Hương Quản dữ hung
  Nay gặp tay cậu mới không ỷ mình”
  Cậu Hai lời mới trần tình
  “Chúng bây tua khá giữ mình về sau
  Hương Quản võ nghệ cũng cao
  Không tao tưởng chẳng kẻ nào dám đương”
  Điếm đàng thưa lại mọi đường
  “Trông thấy nó đánh cũng tường nghề hay”
  Cậu Hai lời mới tỏ bày
  “Chúng bây cứ việc bạc bài vui chơi
  Chuyện chi tao chịu cho ngươi
  Cứ việc chơi bời trối kệ mặc ai”
  Điếm đàng nghe nói mừng thay
  Chắc là thỏa dạ từ rày sấp lên
  Xiết bao nhiêu nỗi thỏa nguyền
  Điếm đàng được dịp kiếm tiền mừng thay
  Toại lòng phỉ dạ vô hồi
  Cậu Hai ra lịnh trăm người tuân theo
  Từ nay cho đến ban chiều
  Thảy đồng bài bạc thảy đều vui chơi
  Hương Quản này đoạn nhắc người
  Bị cậu Hai đánh vô hồi xấu xa
  Lại thêm trước mặt người ta
  Còn chi danh tiếng thật là hổ hang
  Bị cậu Hai đánh bò càng
  Chạy về gia nội nghĩ càng nhơ danh
  Trong lòng chi xiết bất bình
  Tính thầm trong bụng chẳng đành chịu thua
  Tính toan từ sớm đến trưa
  Trong lòng bứt rứt xót chua vô hồi
  Như vầy miệng thế chê cười
  Làm sao rửa nhục vậy thời mới an
  Nghĩ càng tức bấy lòng vàng
  Nghĩ càng chua xót dạ càng thảm thê
  Xấu xa hổ thẹn trăm bề
  Mình người chức việc chẳng hề thua ai
  Bây giờ chịu xấu như vầy
  Muôn ngày thẹn nhục lòng này sao an
  Nghĩ thôi đau đớn đoạn tràng
  Nghĩ thôi bứt rứt gan vàng nào yên
  Căm hờn thay cậu Hai Miêng
  Trả thù cho đặng vẹn tuyền mới an
  Âu là cậy sức của làng
  Hoặc là trừ mới được chàng mà thôi
  Hương Quản bị đánh sớm mơi
  Mặt mày xưng bấy vô hồi thiết tha
  Lại thêm tức ngực thay là
  Bước đi không vững lựa là đánh ai
  Nhà làng liền bước đến ngay
  Hương Quản xụ mặt châu mày bước vô
  Thật là hổ thẹn nhuốc nhơ
  Nhưng mà phải chịu phòng lo báo thù
  Chú Xã ông Cả đương ngồi
  Hương thân, Hương chánh đang hồi bàn nhau
  Hương Quản chừ mới bước vào
  Các ông hương chức xiết bao lạ lùng
  Tức thì hỏi lại đục trong
  “Chuyện chi mà lại xem chừng khổ nguy
  Khá tua nói lại tường tri
  Mặt mày xem chẳng khác gì chú ôn
  Hương Quản nghe hãn thiệt hơn
  Thẹn thùa đỏ mặt chẳng còn thấy ai
  Làm thinh gượng gạo một giây
  Đoạn bèn sự thật giãi bày thấp cao
  “Chúng ta hổ thẹn xiết bao
  Tôi mà như thế xót đau tấm lòng
  Hai Miêng ỷ thế vô cùng
  Đánh tôi mang bịnh e không đặng toàn”
  Chú xã nghe nói hỏi ngang
  “Chuyện chi dữ vậy mau toan giãi bày”
  Hương Quản mới nói lời vầy
  “Cũng vì tôi cấm bạc bài gây ra
  Hai Miêng có lịnh truyền ra
  Biểu người cứ việc hiệp mà vui chơi
  Tôi càng tức giận vô hồi
  Cãi cọ mấy lời nó lại đánh tôi”
  Chú xã nghe nói hỡi ôi!
  “Tưởng ai đâu lạ chớ người tôi thông
  Hai Miêng quả thật anh hùng
  Nhưng mà ngang ngược vô cùng chẳng chơi
  Ngày xưa gã cũng đánh tôi
  Nhưng mà xét lại nhiều người theo va
  Nếu mình gây chuyện thêm ra
  Thì mình thua hắn cũng là uổng công
  Nhưng nay đã đến nước cùng
  Nhục này quả thật nhục chung của làng
  Vậy ta mau khá lên quan
  Thưa hết các việc xem chàng ra sao
  Kẻo mà ỷ sức anh hào
  Hiếp người hiếp chúng kể nào lịnh trên”
  Chú xã bày tỏ sạ duyên
  Đốc chú Hương Quản rất nên lắm lời
  Rằng: “Ta làm hắn đến nơi
  Đặng cho hắn hết khinh người mới nghe
  Chuyện này xấu hổ trăm bề
  Nếu mình bỏ lảng chẳng hề hết nhơ”
  Nghe qua tỏ rõ nguyên do
  Hương Quản bệ tờ thưa tới quan trên
  Tham biện biết cậu Hai Miêng
  Tức thì đòi cậu sạ duyên cho tàng
  Cậu Hai ngồi tại nhà hàng
  Đang khi uống rượu lòng vàng phỉ vui
  Chẳng dè có trát đến nơi
  Lính đòi cậu phải hầu thời quan trên
  Cậu Hai bèn hỏi sạ duyên
  “Chuyện chi đòi hỏi rất nên rộn ràng?”
  Lính rằng: “Vì có lịnh quan
  Sai tôi mời cậu mau sang dinh ngài
  Chuyện chi tôi chẳng có hay
  Sai mời tôi phải đến đây thỉnh mời”
  Cậu Hai nghe nói bèn cười
  “Thôi ngươi về trước thưa người đặng hay
  Rằng ta bận việc lắm thay
  Cho nên từ sớm đến mai rộn ràng
  Khá tua thưa lại thượng quan
  Ngày mai ta rảnh sẽ sang dinh người”
  Tên lính nghe hãn khúc nôi
  Hai Miêng liền tỏ khúc nôi sự tình
  “Thưa cậu đặng rõ hắc minh
  Ngày mai chúa nhựt trong dinh vắng ngài
  Cậu rảnh thì tối hôm nay
  Cậu lên quan lớn giãi bày việc riêng”
  Cậu Hai nghe rõ sự duyên
  Tức thì nói lại cho tên lính làng
  “Nếu như tối có rảnh rang
  Bảy giờ ta đến ngỏ toan viếng người”
  Tên lính mừng rỡ vô hồi
  Vội vàng chào cậu tức thời ra đi
  Cậu Hai chẳng rõ chuyện gì
  Vẫn còn suy xét ngại nghi trong lòng
  Điếm đàng lo lắng không cùng
  Hỏi han cho rõ đục trong thể nào
  Chuyện chi chưa rõ âm hao
  Để cậu lên trển thể nao thì tàng
  Có người lời lại bàn rằng
  “Chắc chuyện Hương Quản rõ ràng không sai”
  Có người lại nói như vầy
  “Chắc việc bạc bài chớ chẳng việc chi”
  Cậu Hai bèn nói tức thì
  “Dầu có chuyện gì gẫm cũng vô can
  Tham biện mời đến dinh lang
  Chẳng qua muốn hỏi cho tàng âm hao
  Chớ không tù rạc chi đâu
  Chúng bây đừng sợ cho tao sự gì”
  Cậu Hai đứng dậy tức thì
  Trả xong tiền rượu rồi đi về nhà
  Bảy giờ tối cậu bước ra
  Lên dinh tham biện xem mà chuyện chi
  Cậu Hai đội nón ra đi
  Trong lòng ngẫm nghĩ chuyện chi nào tàng
  Cậu Hai bước đến dinh lang
  Lính gác trông thấy vội vàng vào trong
  Thưa quan tham biện rõ thông
  Cậu Hai nay đến dinh trung hầu ngài
  Tham biện vui vẻ lắm thay
  Đang khi uống rượu bước ngay ra ngoài
  Cậu Hai trông thấy chào ngài
  Quan lớn bước đến nắm tay mời vào
  Thật là niềm nở xiết bao
  Coi như huynh đệ ngang nhau đồng bàn
  Kéo ghế mời cậu vội vàng
  Kêu bồi đem rượu đãi càng hậu thay
  Sau khi uống rượu một giây
  Cậu Hai bè hỏi cho hay sự tình
  Rằng: “Xin quan lớn phân minh
  Cho đòi tôi đến nơi dinh chuyện gì?
  Vốn tôi tự sự nan tri
  Xin ngài tỏ lại vậy thì đặng hay”
  Quan lớn bèn nói lời này
  “Không chi quan hệ cậu Hai chịu phiền
  Vốn tên Hương Quản làng trên
  Đâm đơn nó kiện Hai Miêng nhiều điều
  Tôi đây rõ biết cậu nhiều
  Lẽ nào tôi chẳng biết điều hay sao
  Cho nên đơn nó đưa vào
  Tôi biểu ký lục mau mau xé liền
  Vốn không có chuyện chi phiền
  Muốn đòi cậu đến sạ duyên giải bày
  Chỉ còn có một điều này
  Chơi việc bạc bài giữa chợ khó thay
  Nhưng mà nếu có cậu Hai
  Xin cậu coi sóc đừng rầy thì thôi
  Muốn chơi thì cứ việc chơi
  Nhưng mà cậu phải trông coi xem chừng
  Vậy cậu mựa chớ buồn lòng
  Chỉ bảo nhiêu đó chớ không chuyện gì”
  Nghe qua tử sự tường tri
  Cậu Hai thưa lại tức thì trước sau
  “Xin ngài khá vị tình nhau
  Việc chơi bài bạc lẽ nào dám ngang
  Nhưng tôi cai trị điếm đàng
  Cho nên chẳng việc rộn ràng xảy ra
  Xin trên ngài chớ lo xa
  Tôi xin lãnh việc thật là không sao
  Nếu có xảy đến chuyện nào
  Tôi chịu trách nhiệm dám đâu sai lời
  Nếu ngài xuống lịnh cho chơi
  Thì tôi đây nguyện trông coi bạc bài
  Tôi xin hứa chắc cùng ngài
  Chuyện chi cứ việc tôi đây làm đầu”
  Tham biện nghe hãn âm hao
  Tức thì phân lại thấp cao sự tình
  “Nếu mà có tiếng cầu xin
  Lẽ nào tôi lại chẳng đành tuân y
  Vậy cậu mựa chớ ngại nghi
  Tôi nay cho phép trong khi lễ này
  Bạc bài chơi nội bảy ngày
  Nghĩa là nội một tuần này mà thôi”
  Cậu Hai nghe rõ rất vui
  “Cám ơn quan lớn tức thời phân qua
  Hương Quản hà hiếp người ta
  Nó đánh con nít đàn bà chẳng dung
  Nó thật một đứa ác hung
  Trong làng có nó vô cùng khó toan
  Xin trên xét lại kỹ càng
  Để nó trong làng nhiều việc xảy ra”
  Tham biện nghe rõ gần xa
  “Rằng nếu nó vậy khó mà thứ dung
  Vậy cậu tua khá an lòng
  Tôi cách chức nó mới xong mọi đàng
  Ngày mai chạy giấy xuống làng
  Cách chức Hương Quản cho an dân lành”
  Cậu Hai nghe rõ thỏa tình
  Giã từ quan lớn ra dinh về nhà
  Điếm đàng trông đợi thay là
  Vừa thấy dạng cậu kéo ra đón đàng
  Xúm nhau tự sự hỏi han
  “Chuyện chi xin khá bày tàng thấp cao?”
  Cậu Hai bèn tỏ âm hao
  “Chẳng chuyện chi hại đến tao mà phòng”
  Tức thì thuật lại đục trong
  Đầu đuôi các việc thủy chung giãi bày
  Điếm đàng vui vẻ lắm thay
  “Có lịnh cờ bạc vui vầy ngày đêm
  Thật là đặng dịp kiếm tiền
  Cũng là nhờ cậu Hai Miêng xin dùm”
  Nhắc qua Hương Quản chưa thông
  Tưởng là kiện vậy trả xong mối thù
  Ở nhà chờ đợi tin coi
  Chắc là sẽ trả đặng cừu nào sai
  Chẳng ngờ vừa được hai ngày
  Có giấy quan lớn mới hay sự tình
  Nào dè nguy khổ thình lình
  Đã bị cách chức thấm tình biết bao
  Trong lòng tức giận máu trào
  Hại người chẳng đặng dè đâu hại mình
  Trong lòng tức ói mật xanh
  Nghe lời chú Xã thâm tình biết bao
  Đến nhà chú Xã bước vào
  Than phiền mọi nỗi đuôi đầu hắc minh
  “Hai Miêng thế lực hơn mình
  Ta toan hại nó lại thành hại ta
  Chuyện này nếu xét sâu xa
  Cũng tại chú xã mới là vầy đây
  Tôi bị cách chức ngày nay
  Chắc là cũng tại cậu Hai hại mình”
  Chú xã bèn tỏ đành rành
  “Tôi đây thề có cao xanh chứng lòng
  Anh em chức việc đồng song
  Ai muốn hại vậy thiên công đọa đày
  Chẳng qua thế lực cậu Hai
  Cậu nói quan lớn sao đây mới là
  Hương Quản xin chớ trách ta
  Tôi nào có dạ tây tà hại nhau”
  Nghe qua buồn bã xiết bao
  Nhưng việc dĩ lỡ, biết sao bây giờ
  Trong lòng rối rắm như tơ
  Lại thêm một nỗi nhuốc nhơ muôn ngày
  Hương Quản vội vã ra ngoài
  Về nhà sửa soạn ra ngoài Hà Tiên
  “Đất này nhường cậu Hai Miêng
  Nếu không sớm tránh chẳng hiền cho ta
  Chi bằng mình khá dỡ nhà
  Kiếm nơi kiếm chốn cho xa ẩn mình
  Hồi nào chức phận oai danh
  Mình đây hiếp đáp dân tình nể oai
  Bây giờ thừa cái dịp này
  E cho chúng nó thù đây sai nào
  Chắc nó nhớ việc trước sau
  Báo thù báo oán dễ nào lại không
  Âu là chỗi bước ruổi dong
  Thà ta đi phút mới xong phận mình
  Ở đây thấy mặt dân tình
  Càng thêm xấu thẹn lòng thành sao an”
  Nghĩ rồi các việc lo toan
  Nội trong tuần lễ bỏ làng đi xa
  Cậu Hai này đoạn nhắc qua
  Trong lòng buồn bã bỏ nhà dạo chơi
  Kiếm nơi kiếm chốn nào vui
  Giải khuây giải muộn vậy thời mới an
  Theo sau ba kẻ điếm đàng
  Dạo chơi cùng cậu dặm tràng ra đi
  Cùng nhau bàn bạc vân vi
  “Xét ra cạn lẽ ai bì cậu Hai
  Thật là như vậy mới oai
  Làm cho Hương Quản từ nay phải chừa”
  Cậu Hai nghe rõ hơn thua
  Phân rằng: “Nếu vậy bây chưa có tàng
  Hương Quản đã trốn bỏ làng
  Còn ai đâu nữa nghinh ngang ỷ quyền”
  Điếm đàng nào rõ sự duyên
  Nghe cậu phân vậy mới liền hỏi phăng
  Cậu Hai thuật lại rõ ràng
  Các việc mọi đàng nói rõ hắc minh
  Điếm đàng chừ biết đành rành
  Thảy đều thích chí toại tình với nhau
  Kẻ thì nói đáng biết bao
  Kẻ thì nói: “Vậy thật nào có thương”
  Còn đang bàn luận mọi đường
  Bỗng nghe tiếng gái má hường kêu la
  Cậu Hai nóng dạ thay là
  “Chuyện chi chẳng rõ âu ta đến gần”
  Nhìn thấy thiên hạ rần rần
  Xúm nhau xem việc trăm phần trái tai
  Một nàng con gái mày ngài
  Đang bị một gã con trai vầy vò
  Thiên hạ chưa rõ nguyên do
  Xúm nhau xem thấy lòng tơ thêm phiền
  Ai đời thân gái thuyền quyên
  Bị tay hung thủ rất nên dữ dằn
  Thiệt là tàn ác vô ngần
  Đánh người thục nữ trăm đàng nguy nan
  Cậu Hai bước đến vội vàng
  Rạch người bước tới hỏi nàng thọ nguy
  Nàng đang khóc lóc ai bi
  Nghe cậu Hai hỏi xiết chi đau lòng
  Hai hàng nước mắt ròng ròng
  Rằng: “Tôi oan ức vô cùng thầy ơi”
  Cậu Hai bèn tỏ tức thời
  “Nàng đừng khóc lóc khúc nôi khá bày
  Chuyện chi sanh cái việc này
  Khá tua nói lại ta hay sự tình
  Chuyện chi sanh sự bất bình
  Để người vùi dập thân hình vầy đây”
  Nàng kia chưa kịp tỏ bày
  Thì chàng hung nọ chau mày phân qua
  “Chuyện này thì mặc người ta
  Mày can chi đó phòng mà dự can”
  Dứt lời làm bộ nghinh ngang
  Múa tay làm bộ xem càng đáng khinh
  Điếm đàng chi xiết bất bình
  Muốn vào bẻ họng mới đành dạ riêng
  Nhưng vì tại cậu Hai Miêng
  Ra dấu biểu khá đứng yên để mình
  Cậu Hai cũng rất bất bình
  Nhưng cậu vuốt dạ hùng anh hỏi rằng
  “Chú đừng ỷ sức dọc ngang
  Chuyện chi còn có phép quan công bình”
  Gã kia nghe vậy bất bình
  Phân rằng: “Chẳng phải việc mình thì thôi
  Chuyện người thì cứ mặc người
  Cũng không can hệ đến ngươi đâu là
  Hoặc ngươi chưa biết danh ta
  Cho nên bạo dạn mà vào dự can”
  Cậu Hai tức giận muôn vàn
  Nhưng mà vuốt dạ hỏi chàng thấp cao
  “Tôi nay xin lỗi anh hào
  Tánh danh chẳng rõ, ở đâu không tàng
  Xin người vì kẻ qua đàng
  Nói cho tôi biết rõ ràng họ tên”
  Người kia càng nổi xung lên
  Rằng: “Ta Tám Hổ khắp miền kiêng oai
  Ta làm phước nói mi hay
  Thôi thôi ra khỏi nơi này là xong”
  Cậu Hai nghe hãn đục trong
  Chẳng thèm cùng gã thủy chung chuyện trò
  Ngó qua hỏi gái đào thơ
  “Nàng tua phân hết lai do ta tàng
  Chuyện chi la xóm la làng
  Bị người đánh đập giữa đàng vầy đây”
  Nàng kia lời mới giãi bày
  “Tôi là gái ở mé ngoài làng trên
  Nhơn tôi ra chợ đổi tiền
  Chàng này chọc ghẹo rất nên thẹn thùa
  Tôi muốn cho hắn phải chừa
  Cho nên phải quấy hơn thua giãi bày
  Chẳng dè mặt dạn mày dày
  Theo ghẹo mỗi ngày nói việc ong hoa
  Tôi đây xấu hổ thay là
  Mắng chàng mấy tiếng kẻo mà chẳng kiêng
  Chẳng dè hắn xáp đến liền
  Đánh tôi tàn ác rất nên dữ dằn
  Thật là oan ức vô ngần
  Tôi đây kinh sợ la làng cứu tôi
  Chẳng ngờ việc cũng lạ đời
  Hương tuần nghe chạy đến nơi vội vàng
  Hương tuần quen lớn cùng chàng
  Chửi tôi thậm tệ hổ hang vô cùng”
  Cậu Hai nghe rõ đục trong
  Bèn hỏi Tám Hổ thủy chung sự tình
  “Rằng mình là bực hùng anh
  Đánh chi phận gái bố kình ngây thơ”
  Tám Hổ nghe nói nguyên do
  Thẹn thùa trong dạ đỏ lơ mặt mày
  Phân rằng: “Tao đã biểu mày
  Muốn an thân phận chốn này phải xa
  Chuyện ta thì để mặc ta
  Chẳng chi phòng có dò la sự tình”
  Cậu Hai chi xiết bất bình
  Dằn lòng khuyên giải hắc minh mọi đàng
  “Rằng nên tha thứ hồng nhan
  Đánh nàng dầu thắng nào chàng danh chi
  Cho tôi xin thứ nữ nhi
  Xin người tua khá xét suy cho tàng”
  Tám Hổ đặng nước nạt vang
  “Đừng xin vô ích muốn an đi liền
  Dầu cho có cậu Hai Miêng
  Đến đây ta cũng chẳng kiêng lựa mày”
  Cậu Hai nghe nói cười dài
  Điếm đàng đứng ngoài đều cũng cười vang
  Vốn gã chưa thấu mọi đàng
  Lầm người không biết lại càng hành hung
  Tám Hổ chẳng rõ đục trong
  Nghe người cười rộ vô cùng hổ hang
  Tức mình chàng mới nạt vang
  “Chuyện chi cười rộ một đoàn đáng khinh?”
  Cậu Hai lời nói trần tình
  “Nghe người ỷ thị tài mình cười chơi
  Hai Miêng sức há thua ngươi
  Mà ngươi rằng dẫu có người chẳng kiêng
  Ngươi có biết mặt Hai Miêng
  Hay là chỉ có biết tên của người?”
  Tám Hổ nghe nói mấy lời
  Đáp rằng: “Bây chớ lắm lời hỏi ta
  Tưởng ai thì lạ thì xa
  Hai Miêng Tám Hổ vốn là đệ huynh
  Ta đây là bực anh hùng
  Hai Miêng còn phải kiêng danh tựa là
  Thôi thôi chớ nói gần xa
  Muốn an thì khá tránh xa chỗ này”
  Cậu Hai lại mới giãi bày
  “Hai Miêng lát nữa đến đây thăm người”
  Tám Hổ nghe rõ khúc nôi
  Đáp rằng: “Nếu vậy vô hồi là may
  Hai Miêng nếu nó đến đây
  Ta biểu nó đánh chúng bây cho tường
  Chớ tao là bực hùng cường
  Gẫm không đáng kẻ đối đương đua tài”
  Cậu Hai nghe vậy cười dài
  Tám Hổ thấy vậy thị oai phân liền
  “Chúng bây nếu sợ Hai Miêng
  Thì tao bây phải nể kiêng kính vì
  Hai Miêng em của ta đây
  Ta dạy võ nghệ bấy chầy nào ai
  Bây giờ nó đặng thành tài
  Nhờ tao đào tạo công rày mười năm”
  Cậu Hai chừ khó nổi dằn
  Thật là căm tức vô ngần dạ riêng
  Cậu nạt một tiếng vang rền
  “Thằng này quả thật đồ điên đây rồi
  Sao mày dám dễ khinh người
  Hai Miêng chẳng có học tài với ai
  Nói cho mày biết tao đây
  Hai Miêng là mỗ sao mày dám khinh
  Thật mày nói xấu ô danh
  Ta thề quyết chẳng thứ tình mày đâu!”
  Nói rồi nhảy đến đánh nhầu
  Làm cho Tám Hổ khác nào tỉnh say
  Thiên hạ bâu đến đông vầy
  Đều cười Tám Hổ phen này tởn kinh
  Cái đời đã gặp hùng anh
  Mà không biết mặt bôi danh của người
  Tám Hổ nói lỡ mấy lời
  Bây giờ thẹn nhục vô hồi dạ riêng
  Thầm rằng: “Đã gặp Hai Miêng
  Mà mình không rõ bôi tên của người
  Nhưng mà đã nói lỡ rồi
  Dầu chết thì cũng đua tài thấp cao”
  Cậu Hai tức giận biết bao
  Bèn đá Tám Hổ dễ nào thứ dung
  Tám Hổ cũng bực anh hùng
  Né tránh rất lẹ nếu không rồi đời
  Hai Miêng ráng hết sức tài
  Đánh miếng tiền tấn phải ai mất hồn
  Tám Hổ anh chị du côn
  Cho nên cũng học côn quờn nhiều thay
  Lẹ mắt thấy đánh miếng này
  Chàng bèn tạ xuống sang ngay lẹ làng
  Cậu Hai tấn tới lẹ làng
  Tức thì như chớp đá ngang hết mình
  Tám Hổ thất vía hồn kinh
  Miếng này nguy hiểm chẳng lành chi đâu
  Túng cùng không biết làm sao
  Tám Hổ nhập nội a vào cậu Hai
  Nhập nội thế nó cũng hay
  Nếu người nào khác té ngay sai nào
  Cậu Hai là bực anh hào
  Túng thì quyền biến dễ nào thua ai
  Tám Hổ nhập nội ghê thay
  Cậu Hai ngồi xuống chống tay vững vàng
  Tám Hổ thấy vậy nào tàng
  Tưởng cậu Hai té vội vàng dậm lên
  Cậu Hai lật úp mình liền
  Tám Hổ đạp trật một bên kinh hoàng
  Đạp trật chúi nhủi té ngang
  Cậu Hai đứng dậy lẹ làng lui ra
  Tám Hổ may mắn thay là
  Chúi nhủi gượng đặng nhảy qua thủ liền
  Hai bên võ nghệ vẹn tuyền
  Đánh mấy mươi hiệp rất nên dữ dằn
  Cậu Hai trong dạ nghĩ rằng
  “Thằng này cũng giỏi vô ngần tài ba
  Nhưng nó đã gặp tay ta
  Nếu trừ không đặng ai mà kiêng đây
  Nếu mình cứ đánh như vầy
  Thì chắc cả ngày hạ chẳng đặng đâu
  Vì nó võ nghệ cũng cao
  Lại thêm mạnh mẽ khác nào là voi
  Chi bằng ta ráng hết tài
  Đánh miếng thiệt độc hạ người mới xong”
  Hai bên đều bực anh hùng
  Cho nên thủ thế vô cùng kín hay
  Cậu Hai sẻ thẳng hai tay
  Phụng hoàng chiếc nhỉ miếng này hiểm nguy
  Rùng mình sụng xuống tức thì
  Làm cho Tám Hổ nan tri miếng gì
  Nhưng chàng bước đến tức thì
  Thấy cậu thủ trọng dễ khi đá nhầu
  Cậu bèn lách lại rất mau
  Hạ tay vói nắm mé sau ót chàng
  Cái miếng quái lạ trăm đàng
  Tám Hổ ngồi xuống lẹ làng lắm thay
  Nhưng cái miếng thần cậu Hai
  Mười người như một chẳng ai vẫy vùng
  Tám Hổ ngồi xuống vừa xong
  Cậu Hai thừa thế liền bồng hỏng lên
  Thật là cái miếng diệu huyền
  Bồng lên nhẹ hỏng cậu liền liệng xa
  Tám Hổ kinh sợ thay là
  Bị liệng té sấp cách xa vô cùng
  Cậu Hai nhảy đạp trên lưng
  Tám Hổ hết thế vẫy vùng kêu la
  Rằng: “Xin hào kiệt thứ tha
  Tôi đà kính phục đến già không sai
  Anh hùng làm phước nới tay
  Tha tôi còn sống ơn rày ghi xương”
  Cậu Hai lời mới bày tường
  “Ta muốn đưa xuống Diêm vương cho rồi
  Nhưng ta thấy cũng có lời
  Thứ dung cho đặng toàn đời từ đây
  Ta nói cho đó rõ hay
  Hai Miêng là mỗ mặt mày biết chưa”
  Tám Hổ nghe vậy liền thưa
  “Vốn trước không rõ hơn thua nên lầm
  Ngày nay đã thấu mọi phần
  Thật tôi khắc cốt ghi tâm từ rày”
  Cậu Hai thấy vậy tha ngay
  Tám Hổ ngồi dậy mặt mày sượng trân
  Lại thêm thiên hạ cười rần
  Cậu Hai vội vã dời chân đi liền
  Tám Hổ thẹn nhục dạ riêng
  Vô cùng phục cậu Hai Miêng từ rầy
  Cậu Hai kiếm chốn giải khuây
  Nhưng bị chuyện này trời đã tối đen
  Điếm đàng ý muốn kiếm tiền
  Liền thưa cùng cậu Hai Miêng lời này
  “Chúng tôi có một việc hay
  Xin thưa cùng cậu vắn dài tường tri
  Dưới ghe cờ bạc thiếu gì
  Chúng mình xuống đó thừa khi kiếm tiền”
  Cậu Hai nghe rõ sạ duyên
  Vốn không túng thiếu bạc tiền như ai
  Nhưng cậu ý muốn giải khuây
  Ham vui tánh ý thuở nay quen rồi
  Cho nên nghe nói mấy lời
  Cậu Hai đành dạ thức thời đồng đi
  Bến sông thẳng đến tức thì
  Xuống ghe xem thử chơi chi cho tàng
  Ghe thầy Cai Tổng đâu ngang
  Điếm đàng chẳng rõ bước càn mà đi
  Thầy cai nằm hút đang khi
  Ghe nghiêng mâm hút tức thì đổ văng
  Chụp đèn bể nát trong khoang
  Thầy Cai tức giận vội vàng bước ra
  Thấy người đang lúc bước qua
  Thầy Cai thêm giận hét la vang vầy
  “Cả gan thay cái lũ bây
  Có biết ghe này ghe của ai chăng”
  Thầy Cai lại chửi mần răng
  “Một bầy chó đói vô ngần dọc ngang
  Ai đời đã thấy ghe quan
  Lại còn dám bước đi càng không kiêng
  Bầy mọi làm chiếc ghe nghiêng
  Mau mau đền lại mâm đèn cho ta
  Bằng không bây phải bán nhà
  Chạy tiền cho đủ kẻo ta bỏ tù”
  Điếm đàng bị mắng một hơi
  Có người say rượu tức thời trần phân
  “Chẳng biết ghe quan ghe dân
  Chúng ta cứ việc tiện chân đi càn”
  Thầy Cai nghe nói dọc ngang
  Tràn hông nư giận hét vang đánh liền
  Một mình mà đánh sáu tên
  Điếm đàng cũng chẳng phải hiền chi đâu
  Chúng nó hiệp sức cùng nhau
  Xốc đến đánh nhầu lại với thầy Cai
  Cậu Hai đứng đó thị oai
  Đứng xem cho biết sức tài hai bên
  Thầy Cai võ nghệ vẹn tuyền
  Đánh bọn đàng điếm rất nên kinh hoàng
  Ai đời hết thảy sáu chàng
  Mà đánh chẳng xuể té càng ngả nghiêng
  Thầy Cai đánh dưới trở lên
  Tràn qua né lại rất nên lẹ làng
  Một mình đánh ước sáu chàng
  Sức thầy dư sức rõ ràng hùng anh
  Nửa giờ nỗ lực chống kình
  Điếm đàng bị đá trầm mình dưới sông
  Sáu người thì cũng như không
  Kẻ thì xể mặt máu hồng tuôn sa
  Kẻ thì lọi cẳng kêu la
  Kẻ thì xể trán rất là kinh mang
  Thầy Cai đánh đẹp đã an
  Trông thấy một kẻ đứng đang chiếm cười
  Thầy Cai ỷ sức ỷ tời
  Thầy mới bày lời phân hỏi thấp cao
  Bọn này chồn cáo khác nào
  Còn ai đúng bực anh hào vô đây
  Cậu Hai nghe nói giận thay
  Tức thì nhảy đá thầy Cai lẹ làng
  Thầy Cai thất vía sảng hoàng
  Bởi thấy miếng đá gọn gàng vô song
  Cậu Hai ra sức anh hùng
  Đánh cùng Cai tổng quyết không chịu nhường
  Hai người nỗ lực đấu đương
  Hai bên đều bực hùng cường xứng tay
  Thầy Cai thua sức cậu Hai
  Trong lòng khiếp sợ ráng tài đua tranh
  Cậu Hai đánh rất lẹ lanh
  Thầy Cai chóa mắt chóng kình sao qua
  Cậu Hai liền thối bước ra
  Thầy Cai thấy vậy tưởng là cậu thua
  Tức thì nhảy đến đánh đùa
  Cậu Hai đắc chí bèn thừa dịp ni
  Cậu bèn lách trái lánh nguy
  Đoạn liền đá tới tức thì quá lanh
  Thầy Cai bởi chẳng giữ mình
  Bị đá thình lình văng tút vào khoang
  Cậu Hai nhảy tới lẹ làng
  Đạp thầy Cai tổng chận ngang ba sườn
  Cậu rằng: “Đừng ỷ oai cường
  Ta đưa nó xuống diêm vương bây giờ”
  Thầy Cai thất thế sa cơ
  Thật là xấu hổ thẹn nhơ vô cùng
  Nhưng mà hết thế vẫy vùng
  Dám đâu cứng cổ mà không kêu cầu
  Rằng: “Xin rộng lượng anh hào
  Tha cho khỏi thác dám nào quên ơn”
  Cậu Hai cũng muốn làm nhơn
  Tha thầy Cai tổng khỏi cơn nguy nàn
  Thầy Cai kính phục trăm đàng
  Tức thì xin lỗi hỏi han sự tình
  Rằng: “Tôi rất phục hùng anh
  Xin cho tôi biết quý danh ghi lòng”
  Đáp rằng “Hễ đứng bá tòng
  Tánh danh há giấu mà không giãi bày
  Hai Miêng vốn thật tôi đây
  Con quan lớn Tấn xứ này nào ai”
  Nghe qua Cai Tổng vui thay
  Phân rằng: “Nếu vậy tôi đây đã lầm
  Tưởng ai chẳng rõ mọi phần
  Bây giờ biết đặng vui mừng biết bao
  Quan lớn chẳng lạ tôi đâu
  Vốn là thân thích với nhau vô cùng
  Còn cậu tôi thật chẳng thông
  Nhưng nghe danh tiếng anh hùng lâu nay
  Chẳng dè gặp gỡ như vầy
  Tôi lầm xin cậu thương đây thứ tình”
  Cậu Hai nghe hãn hắc minh
  “Nếu vậy tôi cũng bất bình lỗi thay
  Vì chơn không biết mặt thầy
  Cho nên xúc phạm như vầy xin dung”
  Cả hai đều thảy vui mừng
  Thật là hào kiệt anh hùng đoàn viên
  Thầy Cai với cậu Hai Miêng
  Cùng nhau trò chuyện rất nên hiệp hòa
  Hết gần rồi đến chuyện xa
  Cùng nhau uống nước rất là thỏa tâm
  Cậu Hai thỏa chí trăm phần
  Thầy Cai chẳng biết mấy lần tặng khen
  Đến đây dứt chuyện Hai Miêng
  Xin dưng lục vị giải phiền canh thâu.

 • Bình luận

Cùng thể loại:

 • Vè ông Hường Hiệu

  Kể từ lịch sử nước Nam triều,
  Thương cho mấy người tài năng học sĩ chết đã nhiều vì Tây qua
  Quảng Nam có ông Hường Hiệu ở Thanh Hà,
  Trung thành với nước nên xa chốn triều thần
  Về nhà sầu thảm với nhân dân,
  Lâm vô tử trận chín mười phần còn chi
  Tụi Tây qua đã tới Trung Kỳ,
  Đế đô co kéo còn gì nước Nam
  Giận thay cho chú Cần Thân,
  Cầu tham lam mãi quốc biết ăn làm với ai
  Nước Nam mình thiếu chi kẻ anh tài,
  Văn chương đủ hết không dùi mài cho nên
  Để cho nhà dột khó ngăn,
  Thơ ông Hường để lại dưới đền đinh ninh
  Thương thay cho cộng sản hữu tình,
  Trung thành với Tổ quốc liều mình cho nên khô
  Nghĩ sự tình thảm biết chừng mô,
  Kẻ thì bị đày ra bỏ vợ, người bị giải vô bỏ chồng
  Thù xưa còn hỡi ghi lòng,
  Gang sơn Tổ quốc khi không mà thành
  Giậm chân kêu với ông trời xanh,
  Nhân dân xuất thế giặc Nam thành cũng tan
  Đánh Anh, Tây, Nhật đầu hàng,
  Sơn băng thuỷ kiệt mở mang cho nước nhà.

 • Giữa năm Đinh Dậu mới rồi

  Giữa năm Đinh Dậu mới rồi
  Sư ông chùa Lãng là người đảm đang
  Viết tờ quyên giáo các làng
  Lãng Đông, Năng Nhượng chuyển sang Trực Tầm
  Chiều hôm còn ở Đồng Xâm
  Rạng mai Đắc Chúng, tối tầm Dục Dương
  Cùng với nghĩa sĩ bốn phương
  Phất cờ thần tướng mở đường thiên binh
  Phá dinh công sứ Thái Bình
  Sa cơ ông đã bỏ mình vì dân.

 • Thơ thằng Lía

  Ngàn năm dưới bóng thái dương,
  Biết bao là sự lạ thường đáng ghi,
  Noi nghề hàng mặc bấy nay,
  Một pho dị sự vắn dài chép ra.
  Trước là giải muộn ngâm nga,
  Sau nêu gương nọ đặng mà soi chung.
  Xưa kia có một phú ông,
  Vợ chồng chuyên một nghề nông nuôi mình,
  Bấy lâu loan phụng hòa minh,
  Xóm làng kiêng nể tánh tình thiện lương.
  Tuy là sành sỏi ruộng nương,
  Ông bà xấu số gặp đường chẳng may,
  Thuở trước cũng chẳng thua ai,
  Tiền dư bạc sẵn tháng ngày thung dung,
  Ruộng vườn khai khẩn khắp cùng,
  Thôn lân đều thảy có lòng bợ nâng.
  Đến nay nhằm buổi lao lung,
  Ruộng nương thất phát vô cùng thảm thương,
  Tháng ngày khổ hại trăm đường,
  Bảy năm chịu sự tai ương nguy nàn,
  Bấm gan cam chịu gian nan,
  Vợ chồng đau đớn đoạn tràng thiết tha.
  Lần hồi ngày lụn tháng qua,
  Nghèo nàn túng tíu gẫm đà thói quen,
  Thét rồi cũng chẳng than phiền,
  Cắn răng mà chịu đảo điên qua hồi.
  Lão mụ tuổi đã lớn rồi,
  Vợ bốn mươi chẵn chồng thời bốn ba,
  Đêm ngày lo tính gần xa,
  Chẳng con kế tự thật là đáng lo,
  Choanh ngoảnh chồng vợ đơn cô,
  Tuổi già sức yếu biết nhờ cậy ai?

 • Vè bình dân học vụ

  Lẳng lặng mà nghe
  Cài vè học vụ
  Đồng bào mù chữ
  Ở khắp mọi nơi
  Chiếm chín phần mười
  Toàn dân đất Việt
  Muôn bề chịu thiệt
  Chịu đui, chịu điếc
  Đời sống vùi dập
  Trong vòng nô lệ
  Hơi đâu mà kể
  Những sự đã qua
  Chính phủ Cộng hòa
  Ngày nay khác hẳn
  Đêm ngày lo lắng
  Đến việc học hành
  Mấy triệu dân lành
  Còn đương tăm tối
  Bị đời hất hủi
  Khổ nhục đáng thương
  Ngơ ngác trên đường
  Như mù không thấy
  Những điều như vậy
  Không thể bỏ qua

 • Vè chàng Lía

  Lía ta nổi tiếng anh hào
  Sơn hà một góc thiếu nào người hay
  Bạc tiền thừa đủ một hai
  Chiêu binh mãi mã càng ngày càng đông
  Làm cho bốn biển anh hùng
  Mến danh đều tới phục tùng chân tay.
  Kẻ nào tàn ác lâu nay
  Lía sai cướp của đoạt tài chẳng dung
  Nhà giàu mấy tỉnh trong vùng
  Thảy đều kinh sợ vô cùng lo toan
  Nhất nhì những bực nhà quan
  Nghe chàng Lía doạ kinh hoàng như điên
  Nhà nào nhiều bạc dư tiền
  Mà vô ân đức, Lía bèn đoạt thâu.
  Tuy chàng ở chốn non đầu
  Nhưng mà lương thực vật nào lại không
  Lâu la ngày một tụ đông
  Vỡ rừng làm rẫy, vun trồng bắp khoai
  Mọi người trên dưới trong ngoài
  Thảy đều no đủ sớm trưa an nhàn
  Tiếng tăm về đến trào đàng
  Làm cho văn võ bàng hoàng chẳng an.
  Nam triều chúa ngự ngai vàng
  Bá quan chầu chực hai hàng tung hô
  Có quan ngự sử bày phô
  Tâu lên vua rõ lai do sự tình
  Đem việc chàng Lía chiêu binh
  Trình lên cặn kẽ phân minh mọi đàng
  Nào khi Lía phá xóm làng
  Đến khi lên núi dọc ngang thế nào
  Kể tên những bậc phú hào
  Từng bị quân Lía đoạt thâu gia tài
  Vua ngồi nghe rõ một hai,
  Đập bàn, vỗ án giận rày thét la:
  – Dè đâu có đứa gian tà
  Giết người, đoạt của thiệt là khó dung
  Truyền cho mười vạn binh hùng
  Dưới cờ đại tướng binh nhung lên đàng
  Đại quân vâng lệnh Nam hoàng
  Hành quân tức khắc thẳng đàng ruổi dong
  Gập ghềnh bao quản núi non
  Dậy trời sát khí quân bon lên rừng.

 • Vè lính mộ

  Tai nghe nhà nước mộ dân,
  những lo những sợ chín mười phần em ôi.
  Anh đi ra mặt biển chưn trời,
  ơn cha nghĩa mẹ hai nơi chưa đền.
  Dầu mà ông Tây bắt làm phên,
  nhất thắng nhì bại, không quên cái nghĩa sinh thành.
  Xót em vò võ một mình,
  anh đi ra biển thẳm non xanh tư bề.
  Vai mang khẩu súng lưng dắt lưỡi lê,
  thôi thiếp bồng con dại lui về mần ăn.
  Ví dầu anh có mần răng,
  nơi mô xứng gió vừa trăng em đành.
  Phận chàng vạn tử nhứt sanh,
  trên thời mây đen kịt, dưới nước xanh dờn dờn.
  Tư bề sóng bể như sơn,
  đau lòng xót dạ nhiều cơn lắm bớ nàng.
  Trăm lạy ông trời đặng chữ bình an,
  đóng lon chức Đội về làng hiển vinh.
  Làm thịt con heo quy tế tại đình,
  rượu chè chàng đãi dân tình một diên.
  Tay bắt tay miệng lại hỏi liền:
  anh đi ra mấy tháng em có phiền hay không.
  Bảy giờ mai bước xuống tàu đồng,
  tối tăm mù mịt như rồng với mây.
  Hai bên những lính cùng Tây,
  quân gia kéo tới chở đầy tàu binh…

 • Vè đội Cấn

  Năm Đinh Tỵ mười ba tháng bảy
  Nước Nam mình phút dậy can qua
  Thái Nguyên nay có một tòa
  Khố xanh, khố đỏ được ba trăm người
  Cũng chí toan chọc trời khuấy nước
  Ông Đội ra đi trước cầm binh
  Rủ nhau lập tiểu triều đình
  Những là cai đội khố xanh bằng lòng
  Duy phó quản bất tòng quân lệnh
  Hóa cho nên hủy mệnh xót xa
  Sai người mở cửa nhà pha
  Đem tù ra điểm được là bao nhiêu?
  Truyền tù nhân cứ theo quân lệnh
  Chớ thị thường uổng mệnh như chơi
  Rồi ra làm lễ tế trời
  Cờ đề “Phục Quốc” tài bồi Nam bang

Có cùng từ khóa:

Chú thích

 1. Thiên địa chí công
  Trời đất rất công bằng.
 2. Huỳnh Công Miêng
  Con trai của lãnh binh Huỳnh Công Tấn, một tay sai đắc lực của thực dân Pháp vào cuối thế kỉ 19. Trái ngược với cha, ông là người có máu giang hồ mã thượng, thích ngao du và làm việc nghĩa, tính tình hào phóng, hay bênh vực kẻ yếu, vì vậy được nhân dân yêu mến và gọi là "cậu." Nhờ oai danh cha, cậu hai Miêng được mệnh danh là "miễn tử lưu linh," có nghĩa là được miễn sưu thuế, đi đâu mặc tình, không ai được phép "hỏi giấy"... và cũng lợi dụng những đặc ân đó để làm những chuyện nghĩa hiệp.
 3. Lãnh binh Tấn
  Tên thật là Huỳnh Tấn hay Huỳnh Văn Tấn, cũng gọi là Huỳnh Công Tấn, một cộng sự đắc lực của thực dân Pháp trong việc đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nông dân vào những năm gần cuối thế kỷ 19 tại các tỉnh Nam Kỳ. Tấn là người đã dẫn quân Pháp tấn công, vây bắt Trương Định năm 1864, Võ Duy Dương (1866) và Nguyễn Trung Trực (1968). Nhờ những "công lao" này, ông được Pháp ban cho huy chương “Bắc đẩu Bội tinh” và chức Lãnh binh, đồng thời xây dựng "đài ghi công" tại Gò Công (sau đã bị đập nát).
 4. Gò Công
  Nay là tên một thị xã thuộc tỉnh Tiền Giang, giáp với thành phố Mỹ Tho. Tỉnh Gò Công ngày xưa bao gồm thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây ngày nay. Gò Công Đông và Gò Công Tây là vùng duyên hải, có hai cửa biển của sông Tiền: cửa Đại và cửa Tiểu. Tên gọi Gò Công xuất phát từ việc vùng đất này trước đây có nhiều chim công (khổng tước), vì vậy tên Hán Việt của Gò Công là Khổng Tước Nguyên. Gò Công gắn liền với tên tuổi người anh hùng Trương Định.

  Phong cảnh Gò Công Đông

  Phong cảnh Gò Công Đông

 5. Nam Kỳ lục tỉnh
  Tên gọi miền Nam Việt Nam thời nhà Nguyễn, trong khoảng thời gian từ năm 1832 tới năm 1862 (khi Pháp chiếm 3 tỉnh Miền Đông) và năm 1867 (khi Pháp chiếm nốt 3 tỉnh Miền Tây), bao gồm sáu (lục) tỉnh:

  1. Phiên An, sau đổi thành Gia Định (tỉnh lỵ là tỉnh thành Sài Gòn),
  2. Biên Hòa (tỉnh lỵ là tỉnh thành Biên Hòa),
  3. Định Tường (tỉnh lỵ là tỉnh thành Mỹ Tho) ở miền Đông;
  4. Vĩnh Long (tỉnh lỵ là tỉnh thành Vĩnh Long),
  5. An Giang (tỉnh lỵ là tỉnh thành Châu Đốc),
  6. Hà Tiên (tỉnh lỵ là tỉnh thành Hà Tiên) ở miền Tây.

  Bản đồ Lục tỉnh năm 1808

  Bản đồ Lục tỉnh năm 1808

 6. Dọc ngang
  Từ chữ Hán tung hoành, một khái niệm của Trung Quốc. Tung là chiều dọc theo hướng từ Nam sang Bắc, hoành là chiều ngang theo hướng từ Tây sang Đông. Tung hoành nghĩa rộng chỉ chí khí của người con trai.
 7. Khúc nôi
  Nỗi lòng tâm sự thầm kín khó nói ra (từ cũ). Cũng nói là khúc nhôi.
 8. Hốt me
  Còn có tên là đánh me hoặc đánh lú, một trò cờ bạc ngày trước, ban đầu chơi bằng hạt me, về sau thay bằng nút áo. Người ta dồn hạt me thành đống khoảng vài trăm hạt. Chiếu chơi me là vải bố dày phủ lên lớp sơn trắng, trên vạch hai đường chéo đen thành một dấu nhân ( x ) chia mặt vải thành bốn ô là Tam, Túc, Yêu, Lượng, lần lượt tương ứng với 1, 2, 3, và 4 hạt. Trước khi cược tiền, chủ cái dùng một cái que gạt bằng tre gạt từ đống hạt me ra phía trước một số lượng hạt ngẫu nhiên. Khi các con bạc cược tiền vào ô mình chọn xong, chủ cái dùng que gạt để đếm hạt me. Cứ mỗi lần gạt 4 hạt rồi lùa vào trong cho đến lượt cuối cùng chỉ còn lại 4 hạt trở xuống. Nếu thừa 1 hạt là Tam, 2 hột là Túc, 3 hạt là Yêu, 4 hạt là Lượng, rồi căn cứ vào đó mà chung tiền.
 9. Chệch
  Từ gọi một cách bình dân, thiếu tôn trọng dành cho người Hoa sinh sống ở nước ta. Có ý kiến cho rằng từ này có gốc từ từ a chệch, cách người Triều Châu (một vùng ở Trung Quốc) gọi chú (em của bố). Hiện nay từ này hay bị viết và đọc nhầm là chệt hoặc chệc. Ở miền Bắc, từ này có một biến thể là chú Chiệc.
 10. Hãn
  Rõ ràng, chắc chắn (cổ ngữ, phương ngữ Nam Bộ).

  Trước sau chưa hãn dạ này
  Hai nàng ai tớ, ai thầy nói ra?

  (Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu)

 11. Âm hao
  Tin tức. Như âm háo 音耗  tăm hơi. Ta quen đọc là âm hao (từ điển Thiều Chửu).

  Cố hương đệ muội âm hao tuyệt,
  Bất kiến bình an nhất chỉ thư.
  Dịch thơ:
  Xa cách các em tin tức bặt
  Bình yên mấy chữ thấy đâu mà.

  (Sơn cư mạn hứng - Nguyễn Du, người dịch: Nguyễn Thạch Giang)

 12. Tàng
  Tường (rõ ràng) (phương ngữ Nam Bộ).
 13. Bát tiên
  Chú thích này đang để ngỏ. Nếu bạn có thông tin về Bát tiên, hãy đóng góp cho chúng tôi.
 14. Ngồi lúng
  Ngồi lì, ngồi mãi, ngồi nán (phương ngữ Nam Bộ).
 15. Cái
  Cũng gọi là nhà cái, người nắm vai chủ của một ván bài, sới bạc hoặc cuộc cá cược.
 16. Đàng điếm
  Cũng viết là điếm đàng, nghĩa đen là người lang thang ngoài đường (đàng) trong quán (điếm), hiểu rộng là những kẻ "hay phỉnh phờ, lường gạt, thường hiểu là đứa hay ngồi lều ngồi chợ hay toa rập làm điều gian lận" (Đại Nam quấc âm tự vị).
 17. Đặng
  Được, để, nhằm (từ cũ, phương ngữ).
 18. Vích đốc
  (Ngồi hoặc nằm) bắt chéo chân, dáng điệu trịch thượng.
 19. Biểu
  Bảo (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 20. Từ biểu thị ý như muốn hỏi nhưng thật ra là để khẳng định rằng: không có lẽ nào lại như thế (từ cũ).

  Bờ cõi xưa đà chia đất khác
  Nắng sương nay há đội trời chung

  (Ngóng gió đông - Nguyễn Đình Chiểu)

 21. Hắc minh
  Sáng tối (chữ Hán). Chỉ tất cả mọi việc có thể nghĩ đến.
 22. Vầy
  Như vậy, như thế này (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 23. Như
  Nếu như, ví như (cách nói của Nam Bộ).
 24. Dưng
  Dâng (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 25. Thủy chung
  Trước và sau. Thường được dùng với nghĩa (tình cảm) trước sau như một, không thay đổi. Từ này trước đây cũng được viết là thỉ chung.
 26. Mựa
  Chớ, đừng (từ cổ).

  Chăn dân mựa nữa mất lòng dân
  (Nguyễn Trãi)

 27. Thỏa tâm
  Vừa lòng, vui lòng.
 28. Vô hồi
  Không ngừng, không hết, một cách nói của người Nam Bộ (cực vô hồi, mừng rỡ vô hồi...).
 29. Cửa lượng, cửa túc: có lẽ là các cửa để đặt cược trong trò chơi me.
 30. Đánh quay
  Một trò chơi dân gian rất phổ biến trước đây. Người chơi dùng một sợi dây quấn quanh con quay, sau đó bổ (lăng, giật) thật nhanh để con quay xoay càng nhiều vòng trước khi đổ càng tốt. Con quay có thể làm bằng gỗ, sừng, chũm cau, hạt nhãn, hạt vải, hạt mít, đất sét...

  Ngày xưa vào những ngày lễ Tết thường tổ chức đánh quay, có thể có tranh đua ăn tiền.

  Tùy theo địa phương mà trò này có các tên khác là đánh vụ, đánh gụ hoặc đánh cù. Con quay cũng có các tên tương ứng là bông vụ, con gụ hoặc con cù.

  Đánh quay

  Đánh quay

 31. Lúc lắc
  Chú thích này đang để ngỏ. Nếu bạn có thông tin về Lúc lắc, hãy đóng góp cho chúng tôi.
 32. Bầu cua
  Một số vùng gọi là tôm cua hoặc bầu cua cá cọp, một trò cờ bạc rất phổ biến ngày trước, hiện vẫn còn được chơi vào ngày Tết. Trò bầu cua gồm có một tờ giấy gọi là bàn bầu cua, gồm 6 ô vẽ hình 6 linh vật: tôm, cua, bầu, cá, gà, nai; 3 viên xúc xắc in hình 6 linh vật này; và một cái chén đậy nắp. Người chủ bàn (cái) lắc ba viên xúc xắc trong cái chén, không mở nắp, mời người chơi đặt cược. Nếu khi mở nắp chén ra, mặt ngửa của xúc xắc có linh vật người chơi đã đặt cược thì người ấy thắng.

  Bàn bầu cua

  Bàn bầu cua

 33. Bài cào
  Một kiểu đánh bài bằng bài Tây (bài tú-lơ-khơ). Luật chơi rất đơn giản: mỗi người chơi được chia ba lá bài, cộng điểm lại rồi lấy chữ số cuối cùng, ai điểm cao nhất thì thắng.
 34. Tứ sắc
  Tên một trò chơi bài lá phổ biến ở Trung và Nam Bộ. Bộ bài tứ sắc có 28 lá khác nhau, chia thành 4 màu (đỏ, vàng, xanh, trắng) và 7 cấp bậc: Tướng, Sĩ, Tượng, Xe, Pháo, Mã, Tốt.

  Bài tứ sắc

  Bài tứ sắc

 35. Hài nhi
  Trẻ thơ, trẻ sơ sinh (từ Hán Việt).
 36. Đại
  (Làm việc gì) ngay, chỉ cốt cho qua việc, hoặc không kể đúng sai (khẩu ngữ).
 37. Phân
  Nói cho rõ, bày tỏ.
 38. Trăng
  Hai tấm ván khoét lỗ, đóng lại để cùm chân kẻ có tội.
 39. Chỗi
  Cất, rời đi (chỗi dậy, chỗi gót, chỗi bước...). Có lẽ đây là từ gốc của từ trỗi trong trỗi dậy.
 40. Chơn
  Chân (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 41. Sạ duyên
  Đọc trại của sự duyên, nghĩa là duyên do sự việc.
 42. Bất bình
  Không bằng lòng (vì những chuyện nghe thấy, trông thấy) mà trở nên tức giận.
 43. Khi
  Xem nhẹ (khinh khi, khi dễ...).
 44. Lịnh
  Lệnh (phương ngữ Nam Bộ).
 45. Danh tính
  Tên (danh) và họ (tính). Cũng nói là danh tánh, tính danh, hoặc tánh danh.
 46. Phách lạc hồn phi
  Hồn bay phách lạc, vô cùng sợ hãi.
 47. Chừ
  Giờ. Bây chừ nghĩa là "bây giờ" (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 48. Sảng hoàng
  Hoảng hốt (phương ngữ), kinh hoàng. Cũng nói là sảng hồn.
 49. Tua
  Nên, phải (từ cổ).
 50. Trối kệ
  Mặc kệ, không quan tâm đến.
 51. Từ rày sấp lên
  Từ nay trở đi (phương ngữ Trung và Nam Bộ). Có nơi nói và viết là Từ rày sắp lên.
 52. Toại
  Thỏa ý nguyện (từ Hán Việt).
 53. Phỉ
  Đủ, thỏa mãn. Như phỉ chí, phỉ dạ, phỉ nguyền...
 54. Hổ hang
  Hổ thẹn (từ cổ).
 55. Chú ôn
  Con khỉ.
 56. Va
  Y, hắn (từ cổ).
 57. Đốc
  Xúi giục (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 58. Tham biện
  Cũng gọi là tham tá, một chức quan cao cấp dưới thời Pháp thuộc, chuyên về công việc hành chính.
 59. Trát
  Giấy truyền lệnh của quan lại ngày xưa. Từ chữ Hán 札 nghĩa là cái thẻ, vì ngày xưa không có giấy nên mọi mệnh lệnh muốn truyền đạt phải viết vào miếng gỗ nhỏ.
 60. Chúa nhựt
  Chủ nhật (phương ngữ Nam Bộ).
 61. Ngài
  Người (phương ngữ Bắc Trung Bộ).
 62. Bồi
  Người hầu hạ, giúp việc, thường là nam giới nhỏ tuổi. Từ này có gốc là phiên âm của từ tiếng Anh boy.

  Biết thân, thuở trước đi làm quách,
  Chẳng kí, không thông, cũng cậu bồi!

  (Than nghèo - Tú Xương)

 63. Tự sự nan tri
  Không biết chuyện gì.
 64. Quan hệ
  Quan trọng, hệ trọng (cách nói cũ).
 65. Kí lục
  Một trong hai chức quan phụ tá cho chức quan lưu thủ đứng đầu một tỉnh dưới thời nhà Nguyễn (chức quan kia là cai bạ). Quan kí lục coi việc lễ nghi, khánh tiết, hình án và thưởng phạt cấp dưới. Vị quan kí lục nổi tiếng nhất có lẽ là ông Nguyễn Cư Trinh, trước là kí lục tỉnh Quảnh Bình, sau có công bình định vùng đồng bằng sông Cửu Long về cho nhà Nguyễn.

  Trong thời Pháp thuộc, kí lục chỉ người làm nghề ghi chép sổ sách trong các sở, còn gọi là thầy kí.

 66. Vị tình
  Nể tình (chữ Hán).
 67. Cừu
  Mối thù (từ Hán Việt).
 68. Tây tà
  Có ý riêng tư (tây) và không ngay thẳng (tà).
 69. Dĩ lỡ
  Đã lỡ, đã trót làm việc gì (phương ngữ Nam Bộ).
 70. Hà Tiên
  Địa danh nay là thị xã phía tây bắc tỉnh Kiên Giang, giáp với Campuchia. Tên gọi Hà Tiên bắt nguồn từ Tà Ten, cách người Khmer gọi tên con sông chảy ngang vùng đất này.

  Hà Tiên về đêm

  Hà Tiên về đêm

 71. Vân vi
  Đầu đuôi câu chuyện, đầu đuôi sự tình (từ cũ).
 72. Má hường
  Má hồng (phương ngữ Nam Bộ). Xem má hồng.
 73. Mày ngài
  Đôi lông mày thanh tú, dài và cong như râu con ngài (bướm). Hình ảnh mày ngài cũng được dùng để chỉ người con gái đẹp.
 74. Thuyền quyên
  Gốc từ chữ thiền quyên. Theo từ điển Thiều Chửu: Thiền quyên 嬋娟  tả cái dáng xinh đẹp đáng yêu, cho nên mới gọi con gái là thiền quyên.

  Trai anh hùng, gái thuyền quyên
  Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng

  (Truyện Kiều)

 75. Thục nữ
  Người con gái hiền dịu, nết na (từ Hán Việt).
 76. Thọ nguy
  Chịu cảnh nguy nan (từ Hán Việt).
 77. Đào tơ
  Do tiếng Hán Đào yêu, tên một bài thơ trong Kinh Thi, trong có đoạn:

  Đào chi yêu yêu,
  Hữu phần kỳ thực.
  Chi tử vu quy,
  Nghi kỳ gia thất.

  Tạ Quang Phát dịch:

  Đào tơ mơn mởn tươi xinh,
  Trái đà đơm đặc đầy cành khắp cây.
  Theo chồng, nàng quả hôm nay.
  Ấm êm hòa thuận nồng say gia đình.

  Văn học cổ thường dùng những chữ như đào non, đào tơ, đào thơ, đào yêu... để chỉ người con gái đến tuổi lấy chồng.

 78. Lai do
  Nguyên do sự việc.
 79. Hương tuần
  Một chức sắc trong làng ngày trước, chuyên về việc canh gác, đi tuần.
 80. Bố kình
  Cũng đọc là bố kinh. Bố là vải; kinh là gai, do câu “bố quần kinh thoa” (mặc quần áo bằng vải, cài trâm bằng gai). Thành ngữ xuất phát từ điển tích Lương Hồng đời Ngụy Võ Đế (Trung Quốc), học thức uyên bác và rất trọng khí tiết. Lương Hồng cưới vợ là nàng Mạnh Quang, con nhà giàu có. Lúc mới về nhà chồng, nàng ăn mặc lộng lẫy, trang sức theo con nhà đài các. Lương Hồng lẳng lặng trong bảy ngày không nhìn đến vợ. Mạnh Quang nhận biết, tự thay đổi hàng lụa, mặc quần áo vải, cài trâm bằng gai. Lương Hồng mừng rỡ bảo: “Đây mới chính là vợ của Lương Hồng.” Bố kình vì vậy chỉ người vợ hiền từ, cũng có thể hiểu là người con gái hiền hậu.
 81. Má hồng
  Từ chữ hồng nhan (cũng nói là hường nhan ở Nam Bộ), từ dùng trong văn thơ cổ chỉ người con gái đẹp.

  Phận hồng nhan có mong manh
  Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương

  (Truyện Kiều)

 82. Lựa
  Huống gì (từ cổ).
 83. Bấy chầy
  Từ ấy đến nay, bao lâu nay (từ cổ).

  Nỗi nàng tai nạn đã đầy,
  Nỗi chàng Kim Trọng bấy chầy mới thương.
  (Truyện Kiều)

 84. Rày
  Nay, bây giờ (phương ngữ).
 85. Mỗ
  Từ dùng để tự xưng, có thể mang hàm ý trịch thượng ngày trước.
 86. Ô danh
  Tiếng xấu (từ Hán Việt).
 87. Đánh nhầu
  Đánh lung tung lộn lạo, không kiêng kị chỗ nào, không kiêng kị gì ai.
 88. Đông vầy
  Rất đông đúc, chen chúc nhau. Từ này ở miền Trung và miền Nam được phát âm thành đông dầy.
 89. Bôi
  Chú thích này đang để ngỏ. Nếu bạn có thông tin về Bôi, hãy đóng góp cho chúng tôi.
 90. Quờn
  Quyền (cách phát âm Nam Bộ).
 91. A vào
  Xáp vào.
 92. Ghe
  Thuyền nhỏ, thường đan bằng tre (gọi là ghe nan) hoặc bằng gỗ. Từ này đôi khi được dùng để chỉ tàu thuyền nói chung, nhất là ở vùng Trung và Nam Bộ.

  Chèo ghe

  Chèo ghe

 93. Chánh tổng
  Gọi tắt là chánh, chức quan đứng đầu tổng. Cũng gọi là cai tổng.
 94. Càn
  Ẩu, bừa (nói càn, làm càn).
 95. Cơn giận (từ cũ, phương ngữ Nam Bộ).
 96. Tời
  Tài (cách phát âm của người Nam Bộ).
 97. Ni
  Này, nay (phương ngữ miền Trung).
 98. Quảng Nam
  Tên một tỉnh ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, trước đây bao gồm cả thành phố Đà Nẵng, gọi chung là tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng. Quảng Nam có nghĩa là "mở rộng về phương Nam." Tỉnh Quảng Nam giàu truyền thống, độc đáo về bản sắc văn hóa với những danh tích như thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An...

  Vẻ đẹp Hội An

  Vẻ đẹp Hội An

 99. Nguyễn Duy Hiệu
  Có sách ghi là Nguyễn Hiệu, tục gọi là Hường Hiệu, một chí sĩ và lãnh tụ thuộc phong trào Cần Vương. Ông sinh năm Đinh Mùi (1847) tại làng Thanh Hà, huyện Duyên Phúc (nay là xã Cẩm Hà, thành phố Hội An), tỉnh Quảng Nam. Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương, ông cùng Trần Văn Dư (1839-1885), Phan Bá Phiến (còn gọi là Phan Thanh Phiến, 1839-1887), Nguyễn Tiểu La (tức Nguyễn Hàm, 1863-1911), thành lập Nghĩa hội Quảng Nam, rồi ra bản cáo thị kêu gọi toàn dân trong tỉnh cùng đứng lên đáp nghĩa. Đến năm 1887, cuộc khởi nghĩa thất bại, ông tự trói mình nạp cho giặc để cứu nghĩa quân. Ông bị chém ngày 15/10/1887, hưởng dương 40 tuổi, để lại hai bài thơ tuyệt mệnh bằng chữ Hán. Sau đây là một bài được Huỳnh Thúc Kháng dịch:

  Cần vương Nam Bắc kết tơ đồng
  Cứu giúp đường kia khổ chẳng thông
  Muôn thuở cương thường ai Ngụy Tháo?
  Trăm năm tâm sự có Quan Công
  Non sông phần tự thơ trời định
  Cây cỏ buồn trông thấy đất cùng
  Nhắn bảo nổi chìm ai đó tá?
  Chớ đem thành bại luận anh hùng.

 100. Thanh Hà
  Tên một ngôi làng ở Quảng Nam, nằm ngay bên bờ sông Thu Bồn, cách phố cổ Hội An chừng 3 km về hướng Tây. Làng có nghề làm gốm truyền thống từ đầu thế kỉ 16.

  Gốm Thanh Hà

  Gốm Thanh Hà

 101. Chi
  Gì (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 102. Ba kỳ
  Tức Tam Kỳ, tên gọi chung cho ba vùng đất do thực dân Pháp và triều đình bù nhìn nhà Nguyễn phân chia nước ta vào thế kỉ 19. Ba kỳ gồm có: Bắc Kỳ (Tonkin, từ phía Nam tỉnh Ninh Bình trở ra), Trung Kỳ (Annam, từ phía bắc tỉnh Bình Thuận đến Đèo Ngang) và Nam Kỳ (Cochinchine).

  Bản đồ Việt Nam thời Pháp thuộc

  Bản đồ Việt Nam thời Pháp thuộc

 103. Nguyễn Thân
  (1854 - 1914) Võ quan nhà Nguyễn dưới triều vua Đồng Khánh, là cộng sự đắc lực của thực dân Pháp trong việc đàn áp các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương.
 104. Mãi quốc
  Bán nước (từ Hán Việt).
 105. Chừng mô
  Chừng nào (phương ngữ Trung Bộ).
 106. Sơn băng thủy kiệt
  Núi lở, sông cạn (thành ngữ Hán Việt). Tiếng Việt ta có thành ngữ tương tự là sông cạn đá mòn, thường dùng để thề nguyền. Ở một số ngữ cảnh, đây được coi là điềm báo đất nước sắp gặp họa lớn, dân chúng phải lầm than khổ sở.
 107. Tức năm 1897.
 108. Chùa Lãng Đông
  Tên một ngôi chùa ở thôn Lãng Đông, nay thuộc địa phận xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Chùa được xây dựng vào khoảng cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20. Tại chùa này vào năm 1897 đã nổ ra cuộc khởi nghĩa chống Pháp do trụ trì là thiền sư Thích Thanh Thụ khởi xướng.

  Tam quan chùa Lãng Đông

  Tam quan chùa Lãng Đông

 109. Quyên giáo
  Kêu gọi quyên góp về tiền của và công sức để làm những công việc liên quan đến đạo Phật.
 110. Năng Nhượng
  Tên một xã trước đây thuộc tổng Đồng Xâm, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nay thuộc xã Trà Giang, huyện Kiến Xương.
 111. Trực Tầm
  Một xã trước đây thuộc tổng Đồng Xâm, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nay thuộc xã Trà Giang, huyện Kiến Xương.
 112. Đồng Xâm
  Một làng nằm ở phía Bắc của huyện Kiến Xương, thuộc xã Hồng Thái, tỉnh Thái Bình. Làng có nghề chạm bạc truyền thống. Hằng năm làng tổ chức lễ hội vào các ngày 1-5 tháng 4 âm lịch.

  Chạm bạc ở Đồng Xâm

  Chạm bạc ở Đồng Xâm

 113. Đắc Chúng
  Tên một làng trước đây thuộc tổng Đồng Xâm, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nay thuộc xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương.
 114. Dục Dương
  Một làng trước đây thuộc tổng Đồng Xâm, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nay thuộc xã Trà Giang, huyện Kiến Xương.
 115. Nghĩa sĩ
  Người anh dũng dấn thân vì việc nghĩa.
 116. Thiên binh, thần tướng
  Binh lính (của) trời, tướng (là) thần. Chỉ quân đội mạnh mẽ, anh dũng.
 117. Công sứ
  Chức danh cai trị của người Pháp trong thời kì Pháp thuộc, đứng đầu một tỉnh.
 118. Thái Bình
  Địa danh nay là một tỉnh ven biển ở đồng bằng Bắc Bộ, cách thủ đô Hà Nội khoảng 110 km. Phần đất thuộc tỉnh Thái Bình ngày nay trước đây thuộc về trấn Sơn Nam. Tới năm Thành Thái thứ hai (1890) tỉnh Thái Bình được thành lập. Tỉnh có nhiều khu du lịch và danh lam thắng cảnh nổi tiếng như bãi biển Đồng Châu, cồn Vành, chùa Keo... Các ngành nghề truyền thống như chạm bạc, làm chiếu ở đây cũng khá phát triển. Ngoài ra, Thái Bình còn được mệnh danh là Quê Lúa.

  Bãi biển Đồng Châu

  Bãi biển Đồng Châu

 119. Sa cơ
  Lâm vào tình thế rủi ro, khốn đốn.
 120. Bài vè này nói về cuộc nổi dậy chống Pháp tại chùa Lãng Đông, tỉnh Thái Bình. Tháng 11 âm lịch năm Đinh Dậu (1897), hưởng ứng phong trào Cần Vương, trụ trì chùa là nhà sư Thích Thanh Thụ đã lãnh đạo số binh sĩ lên đến trên 200 người từ các xã Trà Giang, Hồng Thái, Quốc Tuấn thuộc vùng tổng Đồng Xâm, theo bờ sông Trà Lý tiến về thị xã Thái Bình đánh thẳng vào dinh công sứ. Tuy nhiên, do lực lượng quá chênh lệch, cuộc bạo động mau chóng thất bại. Thiền sư cùng 21 nghĩa binh bị giặc Pháp bắt đưa về gò Mống chặt đầu, sau đó thủ cấp bị treo lên để thị chúng.
 121. Dị sự
  Chuyện lạ thường (từ Hán Việt).
 122. Vắn
  Ngắn (từ cổ).

  Tự biệt nhiều lời so vắn giấy
  Tương tư nặng gánh chứa đầy thuyền

  (Bỏ vợ lẽ cảm tác - Nguyễn Công Trứ)

 123. Loan phụng hòa minh
  Chim loan, chim phượng cùng hót. Chỉ vợ chồng hòa thuận, thương yêu nhau.
 124. Thung dung
  Thong dong.
 125. Thôn lân
  Làng xóm láng giềng (từ Hán Việt).
 126. Lao lung
  Khổ cực (từ cổ).
 127. Thất phát
  Cũng như thất bát – mất mùa.
 128. Nàn
  Nạn (từ cũ).
 129. Đoạn trường
  Đau đớn như đứt từng khúc ruột (đoạn: chặt đứt, trường: ruột). Theo Sưu thần kí, có người bắt được hai con vượn con, thường đem ra hiên đùa giỡn. Vượn mẹ ngày nào cũng đến ở trên cây gần đầu nhà, kêu thảm thiết. Ít lâu sau thì vượn mẹ chết, xác rơi xuống gốc cây. Người ta đem mổ thì thấy ruột đứt thành từng đoạn.
 130. Túng tíu
  Túng thiếu (từ cũ).
 131. Thét
  Chịu đựng lâu thành quen (phương ngữ).
 132. Kế tự
  Nối dõi (từ Hán Việt).
 133. Bình dân học vụ
  Tên một phong trào do chủ tịch Hồ Chí Minh phát động sau cách mạng tháng Tám để xóa nạn mù chữ (diệt giặc dốt), có sử dụng các câu văn vần mô tả bảng chữ cái cho dễ thuộc: I, tờ (t), có móc cả hai. I ngắn có chấm, tờ dài có ngang

  Từ "i tờ" về sau chỉ trình độ học vấn vỡ lòng.

  Bình dân học vụ

  Bình dân học vụ

 134. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
  Tên một nhà nước được Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập năm 1945, tồn tại cho đến sau 1976 thì sáp nhập với nhà nước Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Xem thêm.

  Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

  Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

 135. Lía
  Dân gian còn gọi là chàng Lía, chú Lía, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân chống ách thống trị của nhà Nguyễn vào thế kỉ 18 nổ ra tại Truông Mây, Bình Định. Có giả thuyết cho rằng ông tên thật là Võ Văn Doan, quê nội huyện Phù Ly (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định ngày nay), quê ngoại làng Phú Lạc, tổng Thời Hòa, huyện Tuy Viễn (nay là huyện Tây Sơn). Lía tập hợp dân nghèo nổi dậy, chọn Truông Mây (Hoài Ân, Bình Định) làm căn cứ, lấy của người giàu chia cho người nghèo. Tương truyền sau khi cuộc khởi nghĩa thất bại, ông uất ức bỏ lên núi và tự sát.
 136. Anh hào
  Anh hùng hào kiệt, người có tài năng, chí khí. Hội anh hào là dịp để anh hào gặp và thi thố lẫn nhau để lập nên những công trạng hiển hách.

  Đường đường một đấng anh hào,
  Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài.

  (Truyện Kiều)

 137. Sơn hà
  Núi sông (từ Hán Việt). Từ cũ, nghĩa rộng dùng để chỉ đất nước.

  Nam quốc sơn hà Nam Đế cư
  Tiệt nhiên phận định tại thiên thư
  Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
  Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

  (Lý Thường Kiệt)

  Dịch thơ:

  Sông núi nước Nam vua Nam ở
  Rành rành định phận tại sách trời
  Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
  Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

 138. Chiêu binh mãi mã
  Chiêu mộ binh lính và mua ngựa chiến (để chuẩn bị cho chiến tranh). Hiểu rộng ra là tập hợp lực lượng, vây cánh.
 139. Dung
  Biết là việc xấu, sai nhưng vẫn để tồn tại.
 140. Lâu la
  Từ chữ Hán 嘍囉, chỉ quân lính, tay chân của giặc cướp.
 141. Trào đàng
  Triều đình (cách nói cũ của Trung và Nam Bộ).

  Trạng nguyên tâu trước trào đàng,
  Thái sư trữ dưỡng tôi gian trong nhà.

  (Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu)

 142. Bá quan
  Từ chữ Hán Việt 百 (trăm), và quan 官 (quan lại), chỉ tất cả các quan lại trong triều đình. Cũng nói là bá quan văn võ.
 143. Ngự sử
  Tên chung của một số chức quan có nhiệm vụ giám sát từ cấp cao nhất (vua) đến các cấp quan lại.
 144. Đàng
  Đường, hướng (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 145. Phú hào
  Những người giàu và có thế lực ở nông thôn thời phong kiến (từ Hán Việt).
 146. Ngờ (phương ngữ Nam Bộ).
 147. Binh nhung
  Binh 兵 (binh lính) và nhung 戎 (vũ khí, binh lính). Chỉ binh khí, quân đội, hoặc hiểu rộng ra là việc quân.
 148. Nam hoàng
  Vua nước Nam.
 149. Quản
  E ngại (từ cổ).
 150. Bảo Đại
  (1913-1997) Hoàng đế thứ mười ba và cuối cùng của triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng ở nước ta, đồng thời cũng là quốc trưởng đầu tiên của Đế quốc Việt Nam (3/1945) và Quốc gia Việt Nam (7/1949). Ông sinh tại Huế, là con vua Khải Định, có tên huý là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Ông có một câu nói nổi tiếng khi chính thức thoái vị và trao ấn tín, quốc bảo của hoàng triều cho cách mạng vào ngày 23 tháng 8 năm 1945: Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị. Cuối đời ông sống lưu vong tại Pháp và qua đời trong lặng lẽ vào ngày 31 tháng 7 năm 1997, thọ 85 tuổi.

  Vua Bảo Đại

  Vua Bảo Đại

 151. Le Mur
  Pháp âm là "lơ-muya," một kiểu áo dài cách tân do họa sĩ Cát Tường (nghệ danh là Le Mur Cát Tường) tung ra vào những năm 1930. Áo Le Mur lấy cảm hứng từ chiếc váy của phương Tây với nối vai, tay phồng, cổ lá sen..., đặc biệt những màu thâm, nâu, đen của áo dài truyền thống được thay bằng màu sắc sặc sỡ, tương sáng mặc kết hợp với quần trắng. Sau khi thịnh hành một vài năm, đến năm 1934, họa sĩ Lê Phổ cải tiến kiểu áo theo cách dung hòa giữa váy phương Tây với áo tứ thân truyền thống (gọi là áo "Lê Phổ"), áo Le Mur bớt phổ biến dần.

  Đám cưới họa sĩ Cát Tường, Bắc Ninh 1936. Chú rể đứng phía trái, đang giang hai tay. Cô dâu Nguyễn Thị Nội mặc áo trắng, đi bên cạnh phù dâu, đều mặc áo Le Mur.

  Đám cưới họa sĩ Cát Tường, Bắc Ninh 1936. Chú rể đứng phía trái, đang giang hai tay. Cô dâu Nguyễn Thị Nội mặc áo trắng, đi bên cạnh phù dâu, đều mặc áo Le Mur.

 152. Bóp phơi
  Cũng đọc trại thành bóp (bót) tơ phơi, từ chữ tiếng Pháp portefeuille, nghĩa là cái ví tiền. Đây cũng là gốc của từ "bóp," được dùng nhiều ở miền Nam.
 153. Ô cánh dơi
  Ô (dù) hình khum, những múi ô khi mở ra trông giống cánh con dơi căng ra, xưa kia nam giới thường dùng.
 154. Hồi đó, ngay tại thủ đô Huế, nơi có triều đình Việt Nam và Toà Khâm Sứ Pháp, một số các cô tân thời hay mặc "mốt" áo Le Mur. Dân Huế do đó mà có bài vè này.
 155. Lính mộ
  Lính được chiêu mộ. Từ này thường dùng để chỉ những người bị thực dân Pháp gọi (mộ) đi lính trước đây.

  Lính khố đỏ.

  Lính khố đỏ.

 156. Phên
  Đồ đan bằng tre, nứa, cứng và dày, dùng để che chắn. Một số vùng ở Bắc Trung Bộ gọi là phên thưng, bức thưng.

  Tấm phên

  Tấm phên

 157. Mần răng
  Làm sao (phương ngữ Trung Bộ).
 158. Đâu, nào (phương ngữ Trung Bộ).
 159. Vạn tử nhất sinh
  Vạn phần chết, một phần sống (thành ngữ Hán Việt).
 160. Bể
  Biển (từ cũ).
 161. Đội
  Một chức vụ trong quân đội thời thực dân Pháp, tương đương với tiểu đội trưởng hiện nay (Đội Cung, Đội Cấn...).
 162. Quy tế
  Chú thích này đang để ngỏ. Nếu bạn có thông tin về Quy tế, hãy đóng góp cho chúng tôi.
 163. Diên
  Tiệc rượu (từ Hán Việt).
 164. Tức 30/8/1917 dương lịch, ngày nổ ra cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do đội Cấn chỉ huy.
 165. Can qua
  Can 干 chữ Hán nghĩa là cái mộc để đỡ. Qua 戈 là cây mác, một loại binh khí ngày xưa. Can qua chỉ việc chiến tranh.
 166. Thái Nguyên
  Một tỉnh ở miền Bắc nước ta, nổi tiếng với nghề trồng và chế biến chè (trà).

  Đồi chè Thái Nguyên

  Đồi chè Thái Nguyên

 167. Lính tập
  Một lực lượng vũ trang của chính quyền thuộc địa Pháp ở Đông Dương, theo chính sách dùng người bản xứ làm quân đội chính quy trong việc đánh dẹp. Lính tập gồm lính khố đỏ, lính khố xanh, lính khố vàng, lính khố lục, những tên gọi xuất phát từ màu dải thắt lưng họ quấn quanh quân phục.

  Lính tập (Tập binh 習兵)

  Lính tập (Tập binh 習兵)

 168. Có bản chép: Rủ nhau.
 169. Đội Cấn
  Tên thật là Trịnh Văn Cấn (1881 - 1918), người làng Yên Nhiên, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên, nay thuộc xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông còn có tên khác là Trịnh Văn Đạt, là viên đội lính khố xanh trong cơ binh Pháp ở Thái Nguyên. Ông cùng Lương Ngọc Quyến - một chí sĩ yêu nước bị giam tại nhà tù ở Thái Nguyên - lãnh đạo binh lính người Việt đứng lên chống Pháp vào đêm 30/8/1917. Từ đó đến ngày 5/9, các cuộc tấn công của địch liên tiếp nổ ra. Do không chống nổi lực lượng của địch, nghĩa quân phải rút lui. Ngày 10/1/1918, trong trận chiến đấu với quân Pháp tại núi Pháo, Đội Cấn bị thương nặng và tự sát.

  Di ảnh Đội Cấn

  Di ảnh Đội Cấn

 170. Cai
  Từ gọi tắt của cai vệ, chức danh chỉ huy một tốp lính dưới thời thực dân Pháp.

  Lính lệ

  Lính lệ

 171. Theo lệnh của Đội Cấn, Đội Trường đã tiêu diệt Giám binh Noen, Ba Chén giết tên Phó quản Lạp và 7-8 binh sĩ chống đối.
 172. Nhà pha
  Nhà tù (từ cũ). Có ý kiến cho rằng từ này có gốc từ tiếng Pháp bagne, nghĩa là giam cầm.
 173. Thị thường
  Xem thường.
 174. Tài bồi
  Vun đắp, vun trồng (từ Hán Việt).
 175. Nam bang
  Bờ cõi nước Nam.
 176. Nghĩa quân sử dụng quân kì màu vàng đề bốn chữ "Nam binh phục quốc."
 177. Tự Đức
  (1829 – 1883) Vị hoàng đế thứ tư của nhà Nguyễn, vương triều cuối cùng trong lịch sử phong kiến nước ta. Thời gian ông ở ngôi đánh dấu nhiều sự kiện trong lịch sử nước ta, trong đó quan trọng nhất là tháng 8/1858, quân Pháp nổ phát súng đầu tiên tấn công Đà Nẵng, mở đầu cho thời kì thống trị của người Pháp ở Việt Nam.

  Vua Tự Đức

  Vua Tự Đức

 178. Chú thích này đang để ngỏ. Nếu bạn có thông tin về , hãy đóng góp cho chúng tôi.
 179. Mần
  Làm (phương ngữ Trung và Nam Bộ). Như mần ăn, mần việc, đi mần...
 180. Răng
  Sao (phương ngữ Trung Bộ).
 181. Bình Trung
  Tên một làng nay là ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
 182. Dương Phước
  Tên một thôn xưa thuộc tổng Hòa Lạc Hạ, tỉnh Gò Công, nay thuộc xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
 183. Bậu
  Cũng nói là em bậu, tiếng gọi người tiếp chuyện với mình, khác giới tính, có ý thương mến, thân mật. Cách xưng hô "qua, bậu" thường được dùng trong quan hệ vợ chồng, người yêu (phương ngữ Nam Bộ).
 184. Qua
  Từ người lớn dùng để tự xưng một cách thân mật với người nhỏ, hoặc cách tự xưng có đôi chút tính chất khách quan, nhưng thân tình (Từ điển từ ngữ Nam Bộ - Huỳnh Công Tín).
 185. Thành Nội
  Bên trong Kinh thành Huế.

  Hoàng thành Huế

  Hoàng thành Huế

 186. Có ý kiến cho rằng bài ca dao này nhắc đến chuyện tình của vua Bảo Đại và bà Nguyễn Hữu Thị Lan, người gốc Gò Công (sau bà trở thành Nam Phương Hoàng Hậu).
 187. Sông Bé
  Địa danh trước kia là một tỉnh của miền Đông Nam Bộ. Tỉnh Sông Bé được thành lập năm 1976, đến năm 1997 thì tách ra thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước.
 188. Chợ Gò Công
  Tên ngôi chợ cũ thuộc thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, nay đã được dời về vị trí cách đó chừng 100m, dưới chân cầu Long Chánh.
 189. Bánh cuốn
  Loại bánh làm từ bột gạo hấp tráng mỏng, ăn khi còn ướt, bên trong cuốn nhân (bánh không có nhân ở miền Nam gọi là bánh ướt). Bánh thường ăn với một loại nước chấm pha nhạt từ nước mắm và nếu là bánh cuốn truyền thống thì không thể thiếu tinh dầu cà cuống pha trong nước chấm, khi ăn thường kèm thêm giò, chả lụa, hay chả quế. Bánh cuốn Thanh Trì có lẽ là nổi tiếng nhất, không chỉ ở Hà Nội mà còn trên cả nước.

  Bánh cuốn Thanh Trì

  Bánh cuốn Thanh Trì

 190. Bánh xèo
  Một loại bánh làm bằng bột, bên trong có nhân là tôm, thịt, giá, đúc hình tròn. Tùy theo mỗi vùng mà cách chế biến và thưởng thức bánh xèo có khác nhau. Ở Huế, món ăn này thường được gọi là bánh khoái và thường kèm với thịt nướng, nước chấm là nước lèo gồm tương, gan, đậu phộng. Ở miền Nam, bánh có cho thêm trứng, chấm nước mắm chua ngọt. Ở miền Bắc, nhân bánh xèo còn có thêm củ đậu thái mỏng hoặc khoai môn thái sợi. Các loại rau ăn kèm với bánh xèo rất đa dạng gồm rau diếp, cải xanh, diếp cá, tía tô, rau húng, lá quế, lá cơm nguội non...

  Bánh xèo

  Bánh xèo

 191. Bánh khô
  Còn gọi là bánh khô mè, hoặc bánh khô khổ, là một loại bánh miền Trung, làm từ bột gạo nếp, đường và mè.

  Bánh khô mè Cẩm Lệ - Quảng Nam

  Bánh khô mè Cẩm Lệ - Quảng Nam

 192. Bánh nổ
  Một loại bánh đặc sản của miền Trung. Bánh làm bằng gạo nếp rang cho nổ bung ra (nên có tên là bánh nổ), trộn với nước đường nấu sôi và gừng giã nhỏ, cho vào khuôn hình chữ nhật. Bánh ăn có vị ngọt của đường, bùi của nếp và cay của gừng.

  Bánh nổ

  Bánh nổ

 193. Bánh bèo
  Một món bánh rất phổ biến ở miền Trung và miền Nam. Bánh làm từ bột gạo, có nhân phía trên mặt bánh làm bằng tôm xay nhuyễn. Nước chấm bánh bèo làm từ nước mắm, và thường đổ trực tiếp vào bánh chứ không cần chấm. Thành phần phụ của bánh bèo thường là mỡ hành, đậu phộng rang giã nhỏ. Tuỳ theo địa phương, có những cách thêm bớt khác nhau cho món bánh này, ví dụ ở Sài Gòn thường bỏ đậu xanh, đồ chua, lại cho ăn kèm bánh đúc, bánh ít, bánh bột lọc...

  Bánh bèo

  Bánh bèo

 194. Mắm tôm chà
  Một loại mắm đặc sản của Gò Công. Nguyên liệu làm mắm là tôm đất có nhiều gạch son. Tôm được làm sạch rồi ướp gia vị, cho vào cối quết nhuyễn rồi cho vào rổ và chà mạnh để vỏ tôm tách khỏi thịt. Sau khi phơi nắng, tôm được chà qua rây (lưới lỗ li ti) để ép lấy phần thịt tôm, cho gia vị vào, đem phơi nắng tiếp và lại để tiếp trong mát chừng nửa tháng nữa thì ăn được.

  Làm mắm tôm chà

  Làm mắm tôm chà

 195. Sài Gòn
  Nay là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đông dân nhất, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của nước ta. Vùng đất này ban đầu được gọi là Prey Nokor, thành phố sau đó hình thành nhờ công cuộc khai phá miền Nam của nhà Nguyễn. Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh cho lập phủ Gia Định, đánh dấu sự ra đời thành phố. Khi người Pháp vào Đông Dương, để phục vụ công cuộc khai thác thuộc địa, thành phố Sài Gòn được thành lập và nhanh chóng phát triển, trở thành một trong hai đô thị quan trọng nhất Việt Nam, được mệnh danh Hòn ngọc Viễn Đông hay Paris Phương Đông. Năm 1954, Sài Gòn trở thành thủ đô của Việt Nam Cộng hòa và thành phố hoa lệ này trở thành một trong những đô thị quan trọng của vùng Đông Nam Á. Sau 1975, Sài Gòn được đổi tên thành "Thành phố Hồ Chí Minh," nhưng người dân vẫn quen gọi là Sài Gòn.

  Chợ Bến Thành, một trong những biểu tượng của Sài Gòn

  Chợ Bến Thành, một trong những biểu tượng của Sài Gòn

  Sài Gòn về đêm

  Sài Gòn về đêm

 196. Mỹ Tho
  Thành phố tỉnh lị thuộc tỉnh Tiền Giang. Tên gọi này bắt nguồn từ tiếng Khmer srock mé sa, mi so, nghĩa là "xứ có người con gái nước da trắng." Lịch sử hình thành của vùng đất này bắt nguồn từ khoảng thế kỷ 17, một nhóm người Minh Hương di cư từ Trung Quốc đã được chúa Nguyễn cho về định cư tại đây và lập nên Mỹ Tho đại phố. Đô thị này cùng với Cù Lao Phố (thuộc Biên Hòa, Đồng Nai ngày nay) là hai trung tâm thương mại lớn nhất tại Nam Bộ lúc bấy giờ. Trải qua nhiều lần bị chiến tranh tàn phá, Mỹ Tho đại phố mất dần vai trò trung tâm thương mại về tay của vùng Sài Gòn - Bến Nghé.

  Thành phố Mỹ Tho hiện nay là một đầu mối giao thông quan trọng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và có thế mạnh về thương mại - dịch vụ và du lịch. Một trong những đặc sản nổi tiếng nhất của Mỹ Tho là hủ tiếu.

  Thành phố Mỹ Tho hiện nay

  Thành phố Mỹ Tho hiện nay

  Hủ tiếu Mỹ Tho

  Hủ tiếu Mỹ Tho

 197. Gió độc Gò Công
  Một tên gọi dân gian của trận bão năm Giáp Thìn (1904).
 198. Châu Đốc
  Địa danh nay là thị xã của tỉnh An Giang, nằm sát biên giới Việt Nam - Campuchia và cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 250 km về phía Tây. Châu Đốc nổi tiếng vì có nhiều món ăn ngon và nhiều di tích lịch sử. Dưới thời Pháp thuộc, Châu Đốc là điểm khởi đầu thủy trình đến Nam Vang.

  Theo học giả Vương Hồng Sển, địa danh Châu Đốc có nguồn gốc từ tiếng Khmer moat-chrut, nghĩa là "miệng heo."

  Đêm Châu Đốc

  Đêm Châu Đốc

 199. Chợ Gạo
  Một huyện thuộc tỉnh Tiền Giang. Nơi đây có con sông Chợ Gạo là tuyến đường sông huyết mạch nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

  Kênh Chợ Gạo

  Kênh Chợ Gạo

 200. Gá duyên
  Kết thành nghĩa vợ chồng.
 201. Bùi Kiệm
  Tên một nhân vật phản diện trong truyện thơ Lục Vân Tiên. Y và Trịnh Hâm là bạn đồng hành của Lục Vân Tiên, Vương Tử Trực và Hớn Minh khi lên kinh ứng thí, nhưng rất ghen ghét và đố kị tài năng của Lục Vân Tiên. Sau này, Trịnh Hâm lừa đẩy Lục Vân Tiên xuống sông, còn Bùi Kiệm thì ép Kiều Nguyệt Nga phải lấy mình. Về cuối truyện, Lục Vân Tiên thành trạng nguyên, Hớn Minh đòi giết Trịnh Hâm và Bùi Kiệm, nhưng Vân Tiên truyền thả, đuổi về quê.

  Trịnh Hâm khỏi giết rất vui,
  Vội vàng cúi lạy chân lui ra về.
  Còn người Bùi Kiệm máu dê,
  Ngồi chai bề mặt như sề thịt trâu.

 202. Lục Vân Tiên
  Tên nhân vật chính, đồng thời là tên tác phẩm truyện thơ Nôm nổi tiếng của Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888), được sáng tác theo thể lục bát vào đầu những năm 50 của thế kỷ 19, đề cao đạo lý làm người. Lục Vân Tiên là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tài kiêm văn võ, cùng với Kiều Nguyệt Nga, một người con gái chung thủy, đức hạnh trải qua nhiều sóng gió nhưng cuối cùng cũng đạt được hạnh phúc.

  Đối với người dân Nam Bộ, truyện Lục Vân Tiên có sức ảnh hưởng rất lớn, được xem là hơn cả Truyện Kiều của Nguyễn Du.

 203. Đông sàng
  Cái giường ở phía Đông. Thời nhà Tấn ở Trung Quốc, quan thái úy Khích Giám muốn lấy chồng cho con gái mình, liền sai người qua nhà Vương Đạo có nhiều con cháu để kén rể. Các cậu con trai nghe tin, ra sức ganh đua nhau, chỉ có một người cứ bình thản nằm ngửa mà ăn bánh trên chiếc giường ở phía đông. Người ta trở về nói lại, ông khen "Ấy chính là rể tốt" và gả con cho. Người con trai ấy chính là danh nhân Vương Hi Chi, nhà thư pháp nổi danh bậc nhất Trung Quốc, được mệnh danh là Thư thánh. Chữ đông sàng vì vậy chỉ việc kén rể giỏi giang.

  Vương Hi Chi

  Vương Hi Chi