Những bài ca dao - tục ngữ về "thánh":

Chú thích

  1. Lệnh
    Thanh la dùng để báo hiệu lệnh.

    Thanh la

    Thanh la

  2. Gà sống
    Gà trống (phương ngữ Bắc Bộ).