Những bài ca dao - tục ngữ về "sức khỏe":

Chú thích

  1. Mần
    Làm (phương ngữ Trung và Nam Bộ). Như mần ăn, mần việc, đi mần...