Minh Đặng

Bài đóng góp:

Chú thích

 1. Cơm đắp đầu gối
  Chỉ hành động ăn lót dạ, bắt nguồn từ thói quen của người nông dân.
 2. Hơi hành giọng tỏi
  Chỉ lời nói dèm pha, khó nghe.
 3. Bảo hoàng hơn vua
  Ủng hộ, bảo vệ cái gì đó một cách mù quáng (vua là người muốn bảo vệ hoàng quyền nhất, nhưng ở đây lại muốn bảo vệ hoàng quyền hơn cả vua).
 4. Mọc lông trong bụng
  Lòng dạ độc ác, thâm hiểm.
 5. Keo
  Một trận đấu trong thể thao, đặc biệt là trong môn đấu vật.
 6. Thủy
  Từ Hán Việt dùng chỉ cái đầu tiên, cái trước hết. Được dùng trong các từ "Khởi thủy", "Thủy tổ", ...
 7. Chung
  Từ Hán Việt dùng chỉ cái sau cùng, được dùng trong các từ "Chung cuộc", "Chung kết", ...
 8. Cáy
  Một loại cua nhỏ, sống ở nước lợ, chân có lông, thường dùng làm mắm.

  Con cáy

  Con cáy

 9. Bụng ỏng
  Bụng to phình, thường được dùng để gọi đùa người có thai.
 10. Thăng
  Bằng 1/10 đấu.
 11. Đấu
  Đồ dùng để đong thóc gạo ngày trước, bằng khoảng một lít hiện nay.
 12. Một thăng gạo ơn hơn đấu gạo thù
  Giúp người một thăng gạo khi đói, người ta sẽ biết ơn. Nhưng nếu cứ tiếp tục cho gạo, dần dà người nhận sẽ xem đó là chuyện đương nhiên, đến khi không được giúp nữa sẽ sinh hận.
 13. Một loại vải dệt thưa, thường dùng để may màn hoặc may tang phục.