Những bài ca dao - tục ngữ về "thầy tu":

Chú thích

 1. Một loại nhạc khí thường làm bằng gỗ, khi gõ có tiếng vang. Trong đạo Phật, Phật tử gõ mõ khi tụng kinh. Ở làng quê Việt Nam xưa, khi muốn thông báo gì thì người ta gõ mõ. Người chuyên làm công việc đánh mõ rao việc làng cũng gọi là mõ.

  Mõ

 2. Bồ nâu
  Cũng gọi là pha nâu, một loại cây lớn, có gai, cho quả lớn và thơm (theo Đại Nam quấc âm tự vị).
 3. Cà riềng cà tỏi
  Nói năng lăng nhăng, ấm ớ, lôi thôi (theo Từ điển phương ngữ Nam Bộ).
 4. Ác tăng
  Người tu hành nhưng phạm các pháp giới của đạo Phật (độc ác, tham lam...).