Những bài ca dao - tục ngữ về "làm lụng":

Chú thích

  1. Cuốc
    Một loại nông cụ của nông dân, gồm một bản sắt bén (gọi là lưỡi cuốc) gắn vào ống tre cật để cầm (gọi là cán cuốc), dùng để đào xới đất. Động tác đào xới đất bằng cuốc cũng gọi là cuốc đất.

    Cuốc đất

    Cuốc đất