Những bài ca dao - tục ngữ về "cái xương":

Chú thích

  1. Có bản chép: nhiều.