Ca dao Mẹ

 • Vè Cần vương

  Vâng lời troàn ngươn soái
  Mình đeo ấn Tổng nhung
  Lời khuyên rao chư sĩ anh hùng
  Mặt phải trái coi qua thời biết
  Mình là con trong đất Việt
  Chẳng phải người sanh sản cõi Tây phiên
  Mà ham di địch tước quyền
  Lại nỡ khiến tấm lòng vô hậu
  Chớ bắt chước những loài quân dậu
  A dua hùa lưng lớn thờ chồn
  Đừng bày theo những đảng ác côn
  Ngưỡng mặt dọc mượn hơi lũ cáo
  Người Nam bang hữu đạo
  Chúa minh quân ơn đức đã trôi dầm
  Hai mươi năm trường trị cửu yên
  Dành dụm nghiệp Nam triều ba mươi tỉnh
  Ngưỡng xem đức hoá ra ơn Thuấn
  Đã lâm nhuần thiên hạ gội nhơn Nghiêu
  Rưới khắp cả muôn dân
  Bắc Nam cúi mặt xưng thần
  Tứ hải cúi đầu cống lễ
  Thưởng trăm họ ghe lòng lớn bé
  Vua ta đều tha thuế
  Cám muôn dân ruộng khô hư phế
  Canh điền vua cũng tha phô
  Ba năm dư thẩm xét tù đồ
  Lai miễn tử xá sanh nhơn chánh
  Ấy ví tề thương hải
  Còn những người thất thập tuần dư
  Ngoài thời yến diên ban, trong lụa vải cũng ban
  Còn những người cô độc, với những kẻ bần hàn
  Xuất phủ huyện chẩn bần, chẩn tế
  Còn năm hung dịch tễ
  Vua ta cũng ban ân
  Phát tiền tuất thân mai táng

  Ớ các làng xã ơi
  Bay ngưỡng mặt theo Tây cho đáng
  Nỡ lòng nào phản nghịch cho yên tâm?
  Mả Nguỵ Khôi sao hỡi còn lầm?
  Bài trung nghĩa, miễu công thần, sao bây không tưởng?
  Trên đầu có hai bên hai vác
  Làm việc chi trời đất cũng hay
  Ngửa xem thần còn ở trên vai
  Để biên chép người trong dương thế
  Tội nào trọng bằng tội phản quân phế đế
  Hình nào to bằng hình đứa gian thần
  Tiếc của tiền sao chẳng tiếc thân?
  Thân danh trọng, của tiền mấy trọng?
  Vua thời dụng thánh đời, người dụng hiền
  Dụng là dụng những kẻ tài trí kinh quyền
  Dùng những kẻ trung quân ái quốc
  Làm tôi con phải đền ngọn rau, tấc đất
  Thời mới xong cái nợ tang bồng
  Sao bình thời múa mặt xưng hùng
  Cơn bác loạn kinh tâm tán loạn?

  Ớ các quan viên ơi!
  Lũ nào mến, lũ ta xin đừng mến
  Bọn nào kinh, bọn mình hỡi chớ kinh
  Nguyền gắng sức đền ơn cho quân thượng
  Trời đã sanh có binh thời có tướng
  Binh tướng phải hết lòng
  Trời đã sanh có chúa lại có tôi
  Niềm tôi chúa sao cho hết dạ
  Khéo chỉ chọ cho mã tà khuấy khoả!
  Mưu thày lay ai mượn phá luỹ bờ?
  Phận làm tôi chẳng trọn một thờ
  Không thương hại lại đam thói bạc!
  Miệng niệm liến Quan Âm Bồ Tát
  Lòng u ơ tưởng chúa Du De
  A men, bát nhã khéo xô bồ
  Thập ác, tràng phạn xui lộn lạo!
  Nhà nghèo mới biết con rằng thảo
  Nước rằng nguy, tôi chúa dạ biết ngay
  Nên hư có một hội nầy
  Sống thác cho tường mới tận
  Hễ phận làm nam tử
  Phải trả nợ quân ân
  Hễ phận làm con dân
  Phải đền ơn thuỷ thổ
  Kìa là tông, nọ là tổ
  Tông tổ ở đất nào?
  Kìa là mẹ, nọ là cha
  Cha mẹ đẻ, sao không đánh liệt?

  Ớ bọn phản nghịch ơi!
  Mình là con trong đất Việt
  Chẳng phải người sanh sản giống Tây di
  Nó là chi, nó dám tới đây?
  Ta là chi, mà làm thinh ngồi vậy?
  Ở đâu mà không thấy?
  Loài mọi nó bất nhơn!
  Tổng Định Thành chùa miễu phá tan hoang
  Đồng tập trận mả mổ đào sạch quét!
  Sao bây không biết xét?
  Khiến dạ vô tình!
  Chẳng thương tấm tượng sàng linh
  Nở bỏ vùa hương trước án!
  Nghĩ giận cho đáng
  Hay ghét bỏ cho ưng!
  Người ở đời lấy giặc làm hưng
  Gầm đầu thú lấy Tây làm mạnh
  Khá tua tu tỉnh
  Cải ác tùng trung
  Rất đỗi man di còn có một lòng
  Huống chi ta là người trung quốc mà không gan ruột?
  Đồn Bà Quẹo phản hồi chưa bên cuộc
  Cũng vì quan, cũng vì quân không dạ cần vương
  Lũy Mĩ Quí hoài đao thương
  Cũng vì tướng, cũng vì binh không lòng nghĩa khí!
  Chữ quân thần là đạo nghĩa
  Phận làm nam tử phải trả nợ cho quân vương
  Thà là nguyền ra giữa chốn chiến trường
  Nhứt là nó, nhứt là ta
  Đồng đánh liệt cho Tây di biết mặt!
  Gẫm âu thế tình thậm ngặt
  Vịnh râu dê làm mặt tài khôn
  Tiếc cơm nước vua nuôi các gã
  Mồ tổ phụ, cuộc táng chôn
  Cho dài cửu họ, cho lớn tông môn
  Đặng dương dương theo loài bất nghĩa
  Tiếc cơm nước vua nuôi các ngươi
  Thân cho dài, hình cho lớn, vóc cho cao
  Theo loài Tây giặc, lấn Nam trào
  Tám mươi kiếp, những loài vô hậu
  Chữ “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu”
  Câu “Châu nhi phục thể, thiên địa tuần hường”
  Bình rồi đây ơn cũng thấy ơn
  Trị rồi đây oán thời thấy oán!
  Mặt đứa gian thần xem cho hãn
  Danh người trung nghĩa thấy cũng tường
  Nguyện ngàn năm để tiếng “Cần Vương”
  Thề muôn thuở chẳng nhơ danh đất Việt.

 • Bình luận

Cùng thể loại:

 • Vè ông Hường Hiệu

  Kể từ lịch sử nước Nam triều,
  Thương cho mấy người tài năng học sĩ chết đã nhiều vì Tây qua
  Quảng Nam có ông Hường Hiệu ở Thanh Hà,
  Trung thành với nước nên xa chốn triều thần
  Về nhà sầu thảm với nhân dân,
  Lâm vô tử trận chín mười phần còn chi
  Tụi Tây qua đã tới Trung Kỳ,
  Đế đô co kéo còn gì nước Nam
  Giận thay cho chú Cần Thân,
  Cầu tham lam mãi quốc biết ăn làm với ai
  Nước Nam mình thiếu chi kẻ anh tài,
  Văn chương đủ hết không dùi mài cho nên
  Để cho nhà dột khó ngăn,
  Thơ ông Hường để lại dưới đền đinh ninh
  Thương thay cho cộng sản hữu tình,
  Trung thành với Tổ quốc liều mình cho nên khô
  Nghĩ sự tình thảm biết chừng mô,
  Kẻ thì bị đày ra bỏ vợ, người bị giải vô bỏ chồng
  Thù xưa còn hỡi ghi lòng,
  Gang sơn Tổ quốc khi không mà thành
  Giậm chân kêu với ông trời xanh,
  Nhân dân xuất thế giặc Nam thành cũng tan
  Đánh Anh, Tây, Nhật đầu hàng,
  Sơn băng thuỷ kiệt mở mang cho nước nhà.

 • Giữa năm Đinh Dậu mới rồi

  Giữa năm Đinh Dậu mới rồi
  Sư ông chùa Lãng là người đảm đang
  Viết tờ quyên giáo các làng
  Lãng Đông, Năng Nhượng chuyển sang Trực Tầm
  Chiều hôm còn ở Đồng Xâm
  Rạng mai Đắc Chúng, tối tầm Dục Dương
  Cùng với nghĩa sĩ bốn phương
  Phất cờ thần tướng mở đường thiên binh
  Phá dinh công sứ Thái Bình
  Sa cơ ông đã bỏ mình vì dân.

 • Thơ thằng Lía

  Ngàn năm dưới bóng thái dương,
  Biết bao là sự lạ thường đáng ghi,
  Noi nghề hàng mặc bấy nay,
  Một pho dị sự vắn dài chép ra.
  Trước là giải muộn ngâm nga,
  Sau nêu gương nọ đặng mà soi chung.
  Xưa kia có một phú ông,
  Vợ chồng chuyên một nghề nông nuôi mình,
  Bấy lâu loan phụng hòa minh,
  Xóm làng kiêng nể tánh tình thiện lương.
  Tuy là sành sỏi ruộng nương,
  Ông bà xấu số gặp đường chẳng may,
  Thuở trước cũng chẳng thua ai,
  Tiền dư bạc sẵn tháng ngày thung dung,
  Ruộng vườn khai khẩn khắp cùng,
  Thôn lân đều thảy có lòng bợ nâng.
  Đến nay nhằm buổi lao lung,
  Ruộng nương thất phát vô cùng thảm thương,
  Tháng ngày khổ hại trăm đường,
  Bảy năm chịu sự tai ương nguy nàn,
  Bấm gan cam chịu gian nan,
  Vợ chồng đau đớn đoạn tràng thiết tha.
  Lần hồi ngày lụn tháng qua,
  Nghèo nàn túng tíu gẫm đà thói quen,
  Thét rồi cũng chẳng than phiền,
  Cắn răng mà chịu đảo điên qua hồi.
  Lão mụ tuổi đã lớn rồi,
  Vợ bốn mươi chẵn chồng thời bốn ba,
  Đêm ngày lo tính gần xa,
  Chẳng con kế tự thật là đáng lo,
  Choanh ngoảnh chồng vợ đơn cô,
  Tuổi già sức yếu biết nhờ cậy ai?

 • Vè bình dân học vụ

  Lẳng lặng mà nghe
  Cài vè học vụ
  Đồng bào mù chữ
  Ở khắp mọi nơi
  Chiếm chín phần mười
  Toàn dân đất Việt
  Muôn bề chịu thiệt
  Chịu đui, chịu điếc
  Đời sống vùi dập
  Trong vòng nô lệ
  Hơi đâu mà kể
  Những sự đã qua
  Chính phủ Cộng hòa
  Ngày nay khác hẳn
  Đêm ngày lo lắng
  Đến việc học hành
  Mấy triệu dân lành
  Còn đương tăm tối
  Bị đời hất hủi
  Khổ nhục đáng thương
  Ngơ ngác trên đường
  Như mù không thấy
  Những điều như vậy
  Không thể bỏ qua

 • Vè chàng Lía

  Lía ta nổi tiếng anh hào
  Sơn hà một góc thiếu nào người hay
  Bạc tiền thừa đủ một hai
  Chiêu binh mãi mã càng ngày càng đông
  Làm cho bốn biển anh hùng
  Mến danh đều tới phục tùng chân tay.
  Kẻ nào tàn ác lâu nay
  Lía sai cướp của đoạt tài chẳng dung
  Nhà giàu mấy tỉnh trong vùng
  Thảy đều kinh sợ vô cùng lo toan
  Nhất nhì những bực nhà quan
  Nghe chàng Lía doạ kinh hoàng như điên
  Nhà nào nhiều bạc dư tiền
  Mà vô ân đức, Lía bèn đoạt thâu.
  Tuy chàng ở chốn non đầu
  Nhưng mà lương thực vật nào lại không
  Lâu la ngày một tụ đông
  Vỡ rừng làm rẫy, vun trồng bắp khoai
  Mọi người trên dưới trong ngoài
  Thảy đều no đủ sớm trưa an nhàn
  Tiếng tăm về đến trào đàng
  Làm cho văn võ bàng hoàng chẳng an.
  Nam triều chúa ngự ngai vàng
  Bá quan chầu chực hai hàng tung hô
  Có quan ngự sử bày phô
  Tâu lên vua rõ lai do sự tình
  Đem việc chàng Lía chiêu binh
  Trình lên cặn kẽ phân minh mọi đàng
  Nào khi Lía phá xóm làng
  Đến khi lên núi dọc ngang thế nào
  Kể tên những bậc phú hào
  Từng bị quân Lía đoạt thâu gia tài
  Vua ngồi nghe rõ một hai,
  Đập bàn, vỗ án giận rày thét la:
  – Dè đâu có đứa gian tà
  Giết người, đoạt của thiệt là khó dung
  Truyền cho mười vạn binh hùng
  Dưới cờ đại tướng binh nhung lên đàng
  Đại quân vâng lệnh Nam hoàng
  Hành quân tức khắc thẳng đàng ruổi dong
  Gập ghềnh bao quản núi non
  Dậy trời sát khí quân bon lên rừng.

 • Vè lính mộ

  Tai nghe nhà nước mộ dân,
  những lo những sợ chín mười phần em ôi.
  Anh đi ra mặt biển chưn trời,
  ơn cha nghĩa mẹ hai nơi chưa đền.
  Dầu mà ông Tây bắt làm phên,
  nhất thắng nhì bại, không quên cái nghĩa sinh thành.
  Xót em vò võ một mình,
  anh đi ra biển thẳm non xanh tư bề.
  Vai mang khẩu súng lưng dắt lưỡi lê,
  thôi thiếp bồng con dại lui về mần ăn.
  Ví dầu anh có mần răng,
  nơi mô xứng gió vừa trăng em đành.
  Phận chàng vạn tử nhứt sanh,
  trên thời mây đen kịt, dưới nước xanh dờn dờn.
  Tư bề sóng bể như sơn,
  đau lòng xót dạ nhiều cơn lắm bớ nàng.
  Trăm lạy ông trời đặng chữ bình an,
  đóng lon chức Đội về làng hiển vinh.
  Làm thịt con heo quy tế tại đình,
  rượu chè chàng đãi dân tình một diên.
  Tay bắt tay miệng lại hỏi liền:
  anh đi ra mấy tháng em có phiền hay không.
  Bảy giờ mai bước xuống tàu đồng,
  tối tăm mù mịt như rồng với mây.
  Hai bên những lính cùng Tây,
  quân gia kéo tới chở đầy tàu binh…

 • Vè đội Cấn

  Năm Đinh Tỵ mười ba tháng bảy
  Nước Nam mình phút dậy can qua
  Thái Nguyên nay có một tòa
  Khố xanh, khố đỏ được ba trăm người
  Cũng chí toan chọc trời khuấy nước
  Ông Đội ra đi trước cầm binh
  Rủ nhau lập tiểu triều đình
  Những là cai đội khố xanh bằng lòng
  Duy phó quản bất tòng quân lệnh
  Hóa cho nên hủy mệnh xót xa
  Sai người mở cửa nhà pha
  Đem tù ra điểm được là bao nhiêu?
  Truyền tù nhân cứ theo quân lệnh
  Chớ thị thường uổng mệnh như chơi
  Rồi ra làm lễ tế trời
  Cờ đề “Phục Quốc” tài bồi Nam bang

Có cùng từ khóa:

Chú thích

 1. Troàn
  Truyền.
 2. Ngươn soái
  Nguyên soái (phương ngữ Nam Bộ).
 3. Tổng nhung
  Vị quan võ thống lĩnh toàn bộ việc quân của một địa phương.
 4. Thời
  Thì. Xưa vì kị húy vua Tự Đức (Nguyễn Phúc Thì) nên chữ này được đọc chạnh đi thành "thời."
 5. Sanh sản
  Sinh sản.
 6. Thổ Phồn
  Cũng gọi là Thổ Phiên, Thổ Phiền hoặc Phiên, tên mà người Trung Quốc từ thời nhà Đường dùng để gọi một vương quốc thống trị vùng Tây Tạng từ khoảng thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 9.
 7. Di địch
  Mọi rợ, chưa khai hóa. Người Trung Hoa thời cổ cho rằng nước mình ở giữa thế giới, gọi các dân tộc xung quanh họ, chưa tiếp thu văn hóa Trung Hoa, là Man (ở phía nam), Di (ở phía đông), Nhung (ở phía tây), Địch (ở phía bắc).
 8. Ác côn
  Đứa vô lại, hung dữ.
 9. Hữu đạo
  (Sống) có đạo lí, theo đạo nghĩa.
 10. Minh quân
  Từ Hán Việt, nghĩa là vua sáng. Từ minh quân dành để chỉ những vị vua hiền, thương dân dưới thời phong kiến.
 11. Kể từ lúc vua Tự Đức lên ngôi (1847) cho đến khi Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì (1867) là vừa đúng hai mươi năm.
 12. Ba mươi tỉnh
  Nước Việt Nam vào thời Cần Vương gồm cả thảy ba mươi tỉnh.
 13. Thuấn, Nghiêu
  Vua Thuấn và vua Nghiêu, hai vị vua kế tiếp nhau trong huyền sử Trung Hoa cổ. Tương tuyền rằng đây là hai vị minh quân và thời Nghiêu Thuấn được coi là thời thái bình an lạc.
 14. Ghe
  Nhiều (từ cổ).
 15. Miễn tử xá sanh
  Miễn tội chết, tha tội sống (thành ngữ Hán Việt).
 16. Thương hải
  Biển xanh. Ý nói đức nhân rộng như biển.
 17. Thất thập tuần dư
  Ngoài bảy mươi tuổi.
 18. Chẩn bần, chẩn tế
  Giúp đỡ, cứu vớt những người đói khổ, côi cút.
 19. Hung
  Dữ, quá (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 20. Dịch tễ
  Các loại bệnh dịch.
 21. Tuất thân
  Vì xót thương mà chẩn cứu.
 22. Bài vị
  Thẻ bằng giấy hoặc gỗ mỏng có ghi tên tuổi, chức vụ người đã khuất, để thờ cúng.

  Bài vị những chiến sĩ Hải đội Hoàng Sa đã hi sinh

  Bài vị những chiến sĩ Hải đội Hoàng Sa đã hi sinh

 23. Miếu
  Trung và Nam Bộ cũng gọi là miễu, một dạng công trình có ý nghĩa tâm linh, tín ngưỡng trong văn hóa nước ta. Nhà nghiên cứu Toan Ánh trong Tín ngưỡng Việt Nam, quyển thượng, cho rằng: Miếu cũng như đền, là nơi quỷ thần an ngự. Miếu nhỏ hơn đền, thường xây theo kiểu hình chữ nhật với hai phần cách nhau bởi một bức rèm, nội điện bên trong và nhà tiền tế bên ngoài… Miếu thường được xây trên gò cao, nơi sườn núi, bờ sông hoặc đầu làng, cuối làng, những nơi yên tĩnh để quỷ thần có thể an vị, không bị mọi sự ồn ào của đời sống dân chúng làm nhộn. Trong miếu cũng có tượng thần hoặc bài vị thần linh, đặt trên ngai, ngai đặt trên bệ với thần sắc hoặc bản sao…

  Miếu Nhị Phủ ở Sài Gòn

  Miếu Nhị Phủ ở Sài Gòn

 24. Hai bên vai vác
  Tục tin rằng mỗi người đều có hai vị thần ngự hai bên vai, ghi chép mọi lời nói, hành động, việc làm phải trái nhằm giúp thưởng thiện phạt ác từng con người.
 25. Phản quân
  Phản lại vua.
 26. Phế đế
  Dùng vũ lực bắt vua phải từ bỏ ngai vàng. Vua bị bắt từ bỏ ngai vàng cũng gọi là phế đế.
 27. Tang bồng
  Cung bằng gỗ dâu (tang) và tên bằng cỏ bồng. Theo Kinh Lễ, khi nhà vua sinh con trai, quan coi việc bắn sẽ lấy cung bằng gỗ dâu và tên bằng cỏ bồng, bắn bốn phát ra bốn hướng, một phát lên trời, một phát xuống đất, ngụ ý rằng người làm trai chí ở bốn phương, tung hoành trời đất, giúp nước giúp đời. Chí làm trai vì thế gọi là chí tang bồng.
 28. Mã tà
  Lính cảnh sát thời thuộc địa. Nguồn gốc của từ này đến nay vẫn chưa thống nhất. Có ý kiến cho rằng từ này có gốc từ tiếng Mã Lai là mata-mata, có nghĩa là "cảnh sát," lại có người cho rằng xuất xứ từ này là matraque, tiếng Pháp nghĩa là cái dùi cui.
 29. Liến
  Liên tục.
 30. Quan Âm bồ tát
  Quan Âm, Quan Thế Âm, Quán Âm, Phật Bà đều là các tên gọi khác nhau của Quán Thế Âm, một trong những vị Bồ Tát quan trọng nhất trong Phật giáo Đại thừa. Theo đạo Phật cũng như dân gian, Quan Âm có hình hài của một người phụ nữ, gương mặt hiền lành phúc hậu, đứng hoặc ngồi xếp bằng trên tòa sen, tay cầm bình nước cam lồ, thường hiện ra để cứu khổ cứu nạn - vì vậy những người gặp nạn thường niệm "Nam mô Quan Thế Âm bồ tát." Một số tài liệu, hình vẽ và tượng lại mô tả Quan Âm là một vị phật có nghìn mắt, nghìn tay để quán xuyến việc thế gian.

  Quan Thế Âm bồ tát

  Quan Thế Âm bồ tát

 31. Tưởng
  Nghĩ đến (từ Hán Việt).
 32. Thánh Giuse
  Hay còn gọi là thánh Joseph, một vị thánh của Kitô giáo. Thánh Giuse là chồng của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, mẹ của Chúa Giêsu (Jesus). Theo kinh Tân ước Matthew:

  "Sau đây là gốc tích Ðức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, là con cháu Ðavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ."

  Thánh Giuse với hài nhi Giê-xu, tranh của Guido Reni

  Thánh Giuse với hài nhi Giêsu, tranh của Guido Reni

 33. Amen
  Một từ Do Thái, thường được các tín đồ Công giáo sử dụng để kết thúc lời cầu nguyện để tỏ lòng mong ước, mong muốn được như vậy.
 34. Bát nhã
  Một khái niệm trung tâm của Phật giáo Đại thừa, có nghĩa là trí tuệ nhưng không phải do suy luận hay kiến thức đem lại, mà là thứ trí tuệ của sự hiểu biết một cách toàn triệt, không mâu thuẫn. Đây là phiên âm Hán Việt của Prajñā प्रज्ञा trong tiếng Sanskrit.
 35. Thập ác
  Tên gọi khác của thập giá (thánh giá), biểu tượng của Kitô giáo, nhưng mang ý miệt thị.

  Chúa Jesus bị đóng đinh câu rút trên thập giá

  Chúa Jesus bị đóng đinh câu rút trên thập giá

 36. Đánh liệt
  Đánh cho la lết, liệt bại không trỗi dậy được.
 37. Bất nhơn
  Bất nhân (cách nói của miền Trung và miền Nam), không có tính người, tàn ác. Từ này cũng được dùng với mục đích than vãn, ta thán.
 38. Tống Định Thành
  Một địa danh ngày xưa thuộc huyện Đông Xuyên, tỉnh An Giang.
 39. Đồng Tập Trận
  Một cánh đồng rộng lớn nằm về phía tây bắc thành Gia Định, có nhiều mồ mả, vốn là nơi chôn người chết. Đầu thế kỉ 19, tổng trấn Gia Định Thành là Lê Văn Duyệt sử dụng nơi đây để huấn luyện và diễn tập quân đội, nên cánh đồng có tên là đồng Tập Trận. Vị trí cánh đồng hiện nay nhằm khoảng đại lộ Lê Thái Tổ, bao gồm phần lớn quận 10 và một phần quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh. Do ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, các di tích, mồ mả hầu như không còn.
 40. Vùa hương
  Bát để cắm hương (nhang) trên bàn thờ.

  Sống làm chi theo quân tả đạo, quăng vùa hương, xô bàn độc, thấy lại thêm buồn;
  sống làm chi ở lính mã tà, chia rượu lạt, gặm bánh mì, nghe càng thêm hổ.

  (Văn tế nghĩa sĩ Cần Guộc - Nguyễn Đình Chiểu)

 41. Tua
  Nên, phải (từ cổ).
 42. Cải ác tùng trung
  Sửa điều ác, theo điều trung nghĩa.
 43. Trung quốc
  Đất nước ở giữa, thường dùng để chỉ Trung Hoa. Người Trung Hoa xưa cho rằng nước Trung Hoa ở chính giữa thế giới, là nước văn minh nhất, các dân tộc xung quanh đều là man di mọi rợ kém văn minh. Giới sĩ phu Việt Nam dùng từ "Trung Quốc" với nghĩa đất nước có nền văn hiến Nho giáo, đối lập với các nền văn hóa phi Nho giáo khác.
 44. Năm 1862, nghĩa quân của Trần Văn Thành tấn công quân Pháp để lấy lại đồn Bà Quẹo nhưng không thành.
 45. Cần Vương
  Nghĩa là "Dốc sức vì vua," tên gọi một phong trào khởi nghĩa vũ trang của giới văn thân, sĩ phu Việt Nam cuối thế kỉ 19, nêu danh nghĩa giúp nhà vua đánh đuổi quân Pháp xâm lược, đặc biệt là giai đoạn sau khi Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương (năm 1885). Năm 1888, Hàm Nghi bị bắt và đày sang Alger, phong trào suy yếu dần. Từ cuối năm 1895 đầu 1896, khi cuộc khởi nghĩa Hương Khê của Phan Đình Phùng thất bại, phong trào Cần Vương coi như chấm dứt.
 46. Lũy Mĩ Quí
  Một cái lũy đắp bằng đất tại Mĩ Quí, Định Tường (một tỉnh cũ thuộc miền Tây Nam Bộ, nay là địa phận các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp và Bến Tre) để ngăn giặc, sau khi Pháp chiếm được Sài Gòn và Biên Hoà. Lũy rất kiên cố, nhưng cũng bị thất thủ trong năm 1862.
 47. Quân thần
  Đạo vua tôi, một trong tam cương theo quan niệm Nho giáo về đạo lí thời phong kiến.
 48. Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu
  Lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt.
 49. Châu nhi phục thể, thiên địa tuần hườn
  Trời đất xoay vần, giáp vòng rồi cũng trở lại chỗ cũ.
 50. Hãn
  Rõ ràng, chắc chắn (cổ ngữ, phương ngữ Nam Bộ).

  Trước sau chưa hãn dạ này
  Hai nàng ai tớ, ai thầy nói ra?

  (Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu)

 51. Tường
  Rõ ràng, hiểu rõ, nói đủ mọi sự không thiếu tí gì. Như tường thuật 詳述  kể rõ sự việc, tường tận 詳盡  rõ hết sự việc (Thiều Chửu).
 52. Bài "Vè Cần Vương" này nói về cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa (1867 - 1873) của Quản cơ Trần Văn Thành chống lại giặc Pháp. Năm 1867, sau khi tỉnh An Giang mất, Quản cơ Thành không chịu hàng Tây theo lệnh của Phan Thanh Giản mà ông rút quân khỏi tỉnh thành, lập căn cứ ở vùng Bảy Thưa chống lại. Cuộc khởi nghĩa kéo dài đến năm 1873 thì thất bại, Quản cơ Thành mất tích. Bài vè này được coi như một bản bá cáo xuất quân của đạo "Binh Gia Nghị" mà Quản cơ Thành là chủ tướng.
 53. Quảng Nam
  Tên một tỉnh ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, trước đây bao gồm cả thành phố Đà Nẵng, gọi chung là tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng. Quảng Nam có nghĩa là "mở rộng về phương Nam." Tỉnh Quảng Nam giàu truyền thống, độc đáo về bản sắc văn hóa với những danh tích như thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An...

  Vẻ đẹp Hội An

  Vẻ đẹp Hội An

 54. Nguyễn Duy Hiệu
  Có sách ghi là Nguyễn Hiệu, tục gọi là Hường Hiệu, một chí sĩ và lãnh tụ thuộc phong trào Cần Vương. Ông sinh năm Đinh Mùi (1847) tại làng Thanh Hà, huyện Duyên Phúc (nay là xã Cẩm Hà, thành phố Hội An), tỉnh Quảng Nam. Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương, ông cùng Trần Văn Dư (1839-1885), Phan Bá Phiến (còn gọi là Phan Thanh Phiến, 1839-1887), Nguyễn Tiểu La (tức Nguyễn Hàm, 1863-1911), thành lập Nghĩa hội Quảng Nam, rồi ra bản cáo thị kêu gọi toàn dân trong tỉnh cùng đứng lên đáp nghĩa. Đến năm 1887, cuộc khởi nghĩa thất bại, ông tự trói mình nạp cho giặc để cứu nghĩa quân. Ông bị chém ngày 15/10/1887, hưởng dương 40 tuổi, để lại hai bài thơ tuyệt mệnh bằng chữ Hán. Sau đây là một bài được Huỳnh Thúc Kháng dịch:

  Cần vương Nam Bắc kết tơ đồng
  Cứu giúp đường kia khổ chẳng thông
  Muôn thuở cương thường ai Ngụy Tháo?
  Trăm năm tâm sự có Quan Công
  Non sông phần tự thơ trời định
  Cây cỏ buồn trông thấy đất cùng
  Nhắn bảo nổi chìm ai đó tá?
  Chớ đem thành bại luận anh hùng.

 55. Thanh Hà
  Tên một ngôi làng ở Quảng Nam, nằm ngay bên bờ sông Thu Bồn, cách phố cổ Hội An chừng 3 km về hướng Tây. Làng có nghề làm gốm truyền thống từ đầu thế kỉ 16.

  Gốm Thanh Hà

  Gốm Thanh Hà

 56. Chi
  Gì (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 57. Ba kỳ
  Tức Tam Kỳ, tên gọi chung cho ba vùng đất do thực dân Pháp và triều đình bù nhìn nhà Nguyễn phân chia nước ta vào thế kỉ 19. Ba kỳ gồm có: Bắc Kỳ (Tonkin, từ phía Nam tỉnh Ninh Bình trở ra), Trung Kỳ (Annam, từ phía bắc tỉnh Bình Thuận đến Đèo Ngang) và Nam Kỳ (Cochinchine).

  Bản đồ Việt Nam thời Pháp thuộc

  Bản đồ Việt Nam thời Pháp thuộc

 58. Nguyễn Thân
  (1854 - 1914) Võ quan nhà Nguyễn dưới triều vua Đồng Khánh, là cộng sự đắc lực của thực dân Pháp trong việc đàn áp các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương.
 59. Mãi quốc
  Bán nước (từ Hán Việt).
 60. Chừng mô
  Chừng nào (phương ngữ Trung Bộ).
 61. Sơn băng thủy kiệt
  Núi lở, sông cạn (thành ngữ Hán Việt). Tiếng Việt ta có thành ngữ tương tự là sông cạn đá mòn, thường dùng để thề nguyền. Ở một số ngữ cảnh, đây được coi là điềm báo đất nước sắp gặp họa lớn, dân chúng phải lầm than khổ sở.
 62. Tức năm 1897.
 63. Chùa Lãng Đông
  Tên một ngôi chùa ở thôn Lãng Đông, nay thuộc địa phận xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Chùa được xây dựng vào khoảng cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20. Tại chùa này vào năm 1897 đã nổ ra cuộc khởi nghĩa chống Pháp do trụ trì là thiền sư Thích Thanh Thụ khởi xướng.

  Tam quan chùa Lãng Đông

  Tam quan chùa Lãng Đông

 64. Quyên giáo
  Kêu gọi quyên góp về tiền của và công sức để làm những công việc liên quan đến đạo Phật.
 65. Năng Nhượng
  Tên một xã trước đây thuộc tổng Đồng Xâm, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nay thuộc xã Trà Giang, huyện Kiến Xương.
 66. Trực Tầm
  Một xã trước đây thuộc tổng Đồng Xâm, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nay thuộc xã Trà Giang, huyện Kiến Xương.
 67. Đồng Xâm
  Một làng nằm ở phía Bắc của huyện Kiến Xương, thuộc xã Hồng Thái, tỉnh Thái Bình. Làng có nghề chạm bạc truyền thống. Hằng năm làng tổ chức lễ hội vào các ngày 1-5 tháng 4 âm lịch.

  Chạm bạc ở Đồng Xâm

  Chạm bạc ở Đồng Xâm

 68. Đắc Chúng
  Tên một làng trước đây thuộc tổng Đồng Xâm, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nay thuộc xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương.
 69. Dục Dương
  Một làng trước đây thuộc tổng Đồng Xâm, phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nay thuộc xã Trà Giang, huyện Kiến Xương.
 70. Nghĩa sĩ
  Người anh dũng dấn thân vì việc nghĩa.
 71. Thiên binh, thần tướng
  Binh lính (của) trời, tướng (là) thần. Chỉ quân đội mạnh mẽ, anh dũng.
 72. Công sứ
  Chức danh cai trị của người Pháp trong thời kì Pháp thuộc, đứng đầu một tỉnh.
 73. Thái Bình
  Địa danh nay là một tỉnh ven biển ở đồng bằng Bắc Bộ, cách thủ đô Hà Nội khoảng 110 km. Phần đất thuộc tỉnh Thái Bình ngày nay trước đây thuộc về trấn Sơn Nam. Tới năm Thành Thái thứ hai (1890) tỉnh Thái Bình được thành lập. Tỉnh có nhiều khu du lịch và danh lam thắng cảnh nổi tiếng như bãi biển Đồng Châu, cồn Vành, chùa Keo... Các ngành nghề truyền thống như chạm bạc, làm chiếu ở đây cũng khá phát triển. Ngoài ra, Thái Bình còn được mệnh danh là Quê Lúa.

  Bãi biển Đồng Châu

  Bãi biển Đồng Châu

 74. Sa cơ
  Lâm vào tình thế rủi ro, khốn đốn.
 75. Bài vè này nói về cuộc nổi dậy chống Pháp tại chùa Lãng Đông, tỉnh Thái Bình. Tháng 11 âm lịch năm Đinh Dậu (1897), hưởng ứng phong trào Cần Vương, trụ trì chùa là nhà sư Thích Thanh Thụ đã lãnh đạo số binh sĩ lên đến trên 200 người từ các xã Trà Giang, Hồng Thái, Quốc Tuấn thuộc vùng tổng Đồng Xâm, theo bờ sông Trà Lý tiến về thị xã Thái Bình đánh thẳng vào dinh công sứ. Tuy nhiên, do lực lượng quá chênh lệch, cuộc bạo động mau chóng thất bại. Thiền sư cùng 21 nghĩa binh bị giặc Pháp bắt đưa về gò Mống chặt đầu, sau đó thủ cấp bị treo lên để thị chúng.
 76. Dị sự
  Chuyện lạ thường (từ Hán Việt).
 77. Vắn
  Ngắn (từ cổ).

  Tự biệt nhiều lời so vắn giấy
  Tương tư nặng gánh chứa đầy thuyền

  (Bỏ vợ lẽ cảm tác - Nguyễn Công Trứ)

 78. Đặng
  Được, để, nhằm (từ cũ, phương ngữ).
 79. Loan phụng hòa minh
  Chim loan, chim phượng cùng hót. Chỉ vợ chồng hòa thuận, thương yêu nhau.
 80. Thung dung
  Thong dong.
 81. Thôn lân
  Làng xóm láng giềng (từ Hán Việt).
 82. Lao lung
  Khổ cực (từ cổ).
 83. Thất phát
  Cũng như thất bát – mất mùa.
 84. Nàn
  Nạn (từ cũ).
 85. Đoạn trường
  Đau đớn như đứt từng khúc ruột (đoạn: chặt đứt, trường: ruột). Theo Sưu thần kí, có người bắt được hai con vượn con, thường đem ra hiên đùa giỡn. Vượn mẹ ngày nào cũng đến ở trên cây gần đầu nhà, kêu thảm thiết. Ít lâu sau thì vượn mẹ chết, xác rơi xuống gốc cây. Người ta đem mổ thì thấy ruột đứt thành từng đoạn.
 86. Túng tíu
  Túng thiếu (từ cũ).
 87. Thét
  Chịu đựng lâu thành quen (phương ngữ).
 88. Kế tự
  Nối dõi (từ Hán Việt).
 89. Bình dân học vụ
  Tên một phong trào do chủ tịch Hồ Chí Minh phát động sau cách mạng tháng Tám để xóa nạn mù chữ (diệt giặc dốt), có sử dụng các câu văn vần mô tả bảng chữ cái cho dễ thuộc: I, tờ (t), có móc cả hai. I ngắn có chấm, tờ dài có ngang

  Từ "i tờ" về sau chỉ trình độ học vấn vỡ lòng.

  Bình dân học vụ

  Bình dân học vụ

 90. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
  Tên một nhà nước được Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập năm 1945, tồn tại cho đến sau 1976 thì sáp nhập với nhà nước Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Xem thêm.

  Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

  Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

 91. Lía
  Dân gian còn gọi là chàng Lía, chú Lía, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân chống ách thống trị của nhà Nguyễn vào thế kỉ 18 nổ ra tại Truông Mây, Bình Định. Có giả thuyết cho rằng ông tên thật là Võ Văn Doan, quê nội huyện Phù Ly (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định ngày nay), quê ngoại làng Phú Lạc, tổng Thời Hòa, huyện Tuy Viễn (nay là huyện Tây Sơn). Lía tập hợp dân nghèo nổi dậy, chọn Truông Mây (Hoài Ân, Bình Định) làm căn cứ, lấy của người giàu chia cho người nghèo. Tương truyền sau khi cuộc khởi nghĩa thất bại, ông uất ức bỏ lên núi và tự sát.
 92. Anh hào
  Anh hùng hào kiệt, người có tài năng, chí khí. Hội anh hào là dịp để anh hào gặp và thi thố lẫn nhau để lập nên những công trạng hiển hách.

  Đường đường một đấng anh hào,
  Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài.

  (Truyện Kiều)

 93. Sơn hà
  Núi sông (từ Hán Việt). Từ cũ, nghĩa rộng dùng để chỉ đất nước.

  Nam quốc sơn hà Nam Đế cư
  Tiệt nhiên phận định tại thiên thư
  Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
  Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

  (Lý Thường Kiệt)

  Dịch thơ:

  Sông núi nước Nam vua Nam ở
  Rành rành định phận tại sách trời
  Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
  Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

 94. Chiêu binh mãi mã
  Chiêu mộ binh lính và mua ngựa chiến (để chuẩn bị cho chiến tranh). Hiểu rộng ra là tập hợp lực lượng, vây cánh.
 95. Dung
  Biết là việc xấu, sai nhưng vẫn để tồn tại.
 96. Lâu la
  Từ chữ Hán 嘍囉, chỉ quân lính, tay chân của giặc cướp.
 97. Trào đàng
  Triều đình (cách nói cũ của Trung và Nam Bộ).

  Trạng nguyên tâu trước trào đàng,
  Thái sư trữ dưỡng tôi gian trong nhà.

  (Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu)

 98. Bá quan
  Từ chữ Hán Việt 百 (trăm), và quan 官 (quan lại), chỉ tất cả các quan lại trong triều đình. Cũng nói là bá quan văn võ.
 99. Ngự sử
  Tên chung của một số chức quan có nhiệm vụ giám sát từ cấp cao nhất (vua) đến các cấp quan lại.
 100. Lai do
  Nguyên do sự việc.
 101. Đàng
  Đường, hướng (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 102. Phú hào
  Những người giàu và có thế lực ở nông thôn thời phong kiến (từ Hán Việt).
 103. Rày
  Nay, bây giờ (phương ngữ).
 104. Ngờ (phương ngữ Nam Bộ).
 105. Binh nhung
  Binh 兵 (binh lính) và nhung 戎 (vũ khí, binh lính). Chỉ binh khí, quân đội, hoặc hiểu rộng ra là việc quân.
 106. Nam hoàng
  Vua nước Nam.
 107. Quản
  E ngại (từ cổ).
 108. Bảo Đại
  (1913-1997) Hoàng đế thứ mười ba và cuối cùng của triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng ở nước ta, đồng thời cũng là quốc trưởng đầu tiên của Đế quốc Việt Nam (3/1945) và Quốc gia Việt Nam (7/1949). Ông sinh tại Huế, là con vua Khải Định, có tên huý là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Ông có một câu nói nổi tiếng khi chính thức thoái vị và trao ấn tín, quốc bảo của hoàng triều cho cách mạng vào ngày 23 tháng 8 năm 1945: Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị. Cuối đời ông sống lưu vong tại Pháp và qua đời trong lặng lẽ vào ngày 31 tháng 7 năm 1997, thọ 85 tuổi.

  Vua Bảo Đại

  Vua Bảo Đại

 109. Le Mur
  Pháp âm là "lơ-muya," một kiểu áo dài cách tân do họa sĩ Cát Tường (nghệ danh là Le Mur Cát Tường) tung ra vào những năm 1930. Áo Le Mur lấy cảm hứng từ chiếc váy của phương Tây với nối vai, tay phồng, cổ lá sen..., đặc biệt những màu thâm, nâu, đen của áo dài truyền thống được thay bằng màu sắc sặc sỡ, tương sáng mặc kết hợp với quần trắng. Sau khi thịnh hành một vài năm, đến năm 1934, họa sĩ Lê Phổ cải tiến kiểu áo theo cách dung hòa giữa váy phương Tây với áo tứ thân truyền thống (gọi là áo "Lê Phổ"), áo Le Mur bớt phổ biến dần.

  Đám cưới họa sĩ Cát Tường, Bắc Ninh 1936. Chú rể đứng phía trái, đang giang hai tay. Cô dâu Nguyễn Thị Nội mặc áo trắng, đi bên cạnh phù dâu, đều mặc áo Le Mur.

  Đám cưới họa sĩ Cát Tường, Bắc Ninh 1936. Chú rể đứng phía trái, đang giang hai tay. Cô dâu Nguyễn Thị Nội mặc áo trắng, đi bên cạnh phù dâu, đều mặc áo Le Mur.

 110. Bóp phơi
  Cũng đọc trại thành bóp (bót) tơ phơi, từ chữ tiếng Pháp portefeuille, nghĩa là cái ví tiền. Đây cũng là gốc của từ "bóp," được dùng nhiều ở miền Nam.
 111. Ô cánh dơi
  Ô (dù) hình khum, những múi ô khi mở ra trông giống cánh con dơi căng ra, xưa kia nam giới thường dùng.
 112. Hồi đó, ngay tại thủ đô Huế, nơi có triều đình Việt Nam và Toà Khâm Sứ Pháp, một số các cô tân thời hay mặc "mốt" áo Le Mur. Dân Huế do đó mà có bài vè này.
 113. Lính mộ
  Lính được chiêu mộ. Từ này thường dùng để chỉ những người bị thực dân Pháp gọi (mộ) đi lính trước đây.

  Lính khố đỏ.

  Lính khố đỏ.

 114. Phên
  Đồ đan bằng tre, nứa, cứng và dày, dùng để che chắn. Một số vùng ở Bắc Trung Bộ gọi là phên thưng, bức thưng.

  Tấm phên

  Tấm phên

 115. Mần răng
  Làm sao (phương ngữ Trung Bộ).
 116. Đâu, nào (phương ngữ Trung Bộ).
 117. Vạn tử nhất sinh
  Vạn phần chết, một phần sống (thành ngữ Hán Việt).
 118. Bể
  Biển (từ cũ).
 119. Đội
  Một chức vụ trong quân đội thời thực dân Pháp, tương đương với tiểu đội trưởng hiện nay (Đội Cung, Đội Cấn...).
 120. Quy tế
  Chú thích này đang để ngỏ. Nếu bạn có thông tin về Quy tế, hãy đóng góp cho chúng tôi.
 121. Diên
  Tiệc rượu (từ Hán Việt).
 122. Tức 30/8/1917 dương lịch, ngày nổ ra cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do đội Cấn chỉ huy.
 123. Can qua
  Can 干 chữ Hán nghĩa là cái mộc để đỡ. Qua 戈 là cây mác, một loại binh khí ngày xưa. Can qua chỉ việc chiến tranh.
 124. Thái Nguyên
  Một tỉnh ở miền Bắc nước ta, nổi tiếng với nghề trồng và chế biến chè (trà).

  Đồi chè Thái Nguyên

  Đồi chè Thái Nguyên

 125. Lính tập
  Một lực lượng vũ trang của chính quyền thuộc địa Pháp ở Đông Dương, theo chính sách dùng người bản xứ làm quân đội chính quy trong việc đánh dẹp. Lính tập gồm lính khố đỏ, lính khố xanh, lính khố vàng, lính khố lục, những tên gọi xuất phát từ màu dải thắt lưng họ quấn quanh quân phục.

  Lính tập (Tập binh 習兵)

  Lính tập (Tập binh 習兵)

 126. Có bản chép: Rủ nhau.
 127. Đội Cấn
  Tên thật là Trịnh Văn Cấn (1881 - 1918), người làng Yên Nhiên, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên, nay thuộc xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông còn có tên khác là Trịnh Văn Đạt, là viên đội lính khố xanh trong cơ binh Pháp ở Thái Nguyên. Ông cùng Lương Ngọc Quyến - một chí sĩ yêu nước bị giam tại nhà tù ở Thái Nguyên - lãnh đạo binh lính người Việt đứng lên chống Pháp vào đêm 30/8/1917. Từ đó đến ngày 5/9, các cuộc tấn công của địch liên tiếp nổ ra. Do không chống nổi lực lượng của địch, nghĩa quân phải rút lui. Ngày 10/1/1918, trong trận chiến đấu với quân Pháp tại núi Pháo, Đội Cấn bị thương nặng và tự sát.

  Di ảnh Đội Cấn

  Di ảnh Đội Cấn

 128. Cai
  Từ gọi tắt của cai vệ, chức danh chỉ huy một tốp lính dưới thời thực dân Pháp.

  Lính lệ

  Lính lệ

 129. Theo lệnh của Đội Cấn, Đội Trường đã tiêu diệt Giám binh Noen, Ba Chén giết tên Phó quản Lạp và 7-8 binh sĩ chống đối.
 130. Nhà pha
  Nhà tù (từ cũ). Có ý kiến cho rằng từ này có gốc từ tiếng Pháp bagne, nghĩa là giam cầm.
 131. Thị thường
  Xem thường.
 132. Tài bồi
  Vun đắp, vun trồng (từ Hán Việt).
 133. Nam bang
  Bờ cõi nước Nam.
 134. Nghĩa quân sử dụng quân kì màu vàng đề bốn chữ "Nam binh phục quốc."
 135. Tự Đức
  (1829 – 1883) Vị hoàng đế thứ tư của nhà Nguyễn, vương triều cuối cùng trong lịch sử phong kiến nước ta. Thời gian ông ở ngôi đánh dấu nhiều sự kiện trong lịch sử nước ta, trong đó quan trọng nhất là tháng 8/1858, quân Pháp nổ phát súng đầu tiên tấn công Đà Nẵng, mở đầu cho thời kì thống trị của người Pháp ở Việt Nam.

  Vua Tự Đức

  Vua Tự Đức

 136. Chú thích này đang để ngỏ. Nếu bạn có thông tin về , hãy đóng góp cho chúng tôi.
 137. Mần
  Làm (phương ngữ Trung và Nam Bộ). Như mần ăn, mần việc, đi mần...
 138. Răng
  Sao (phương ngữ Trung Bộ).
 139. Can trường
  Gan dạ, coi thường hiểm nguy.
 140. Tri Lễ
  Địa danh nay là một xã thuộc huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
 141. Cao Thắng
  (1864 – 1893) Quê xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, là trợ thủ đắc lực của Phan Đình Phùng và là một chỉ huy xuất sắc trong cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885-1896) thuộc phong trào Cần Vương. Ông có công chế tạo súng cho nghĩa quân, gây ra tổn thất lớn cho thực dân Pháp. Tháng 11/1893, Cao Thắng hi sinh trong trận tấn công đồn Nu (Thanh Chương) khi mới 29 tuổi.
 142. Cu li
  Từ tiếng Pháp coolie, chỉ người lao động làm những công việc nặng nhọc.
 143. Hồng Gai
  Cũng gọi là Hòn Gai, tên cũ là Bang Gai hoặc Áng Gai, nay là một phường thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Cuối thế kỷ 19 trở về trước, đây là một vùng vắng vẻ, cư dân thưa thớt, vốn chỉ là vũng biển đậu thuyền. Tại đây có mỏ Hòn Gai, một mỏ than đã được đưa vào khai thác từ thời Pháp thuộc.

  Một góc mỏ than Hòn Gai thời Pháp thuộc

  Một góc mỏ than Hòn Gai thời Pháp thuộc

 144. Công ti than Bắc Kì
  Tên tiếng Pháp là Société française des charbonnages du Tonkin (viết tắt là SFCT), một công ti Pháp được thành lập 1988 với mục đích quản lí và vơ vét tài nguyên than đá ở Hạ Long với thị trường xuất khẩu chính là Nhật Bản. Công ti này tuyển dụng người Hoa ("khách") và người Việt làm phu mỏ với mức lương rẻ mạt. Đây là cái nôi ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và công nhân khu mỏ Quảng Ninh nói riêng.

  Mỏ than Hà Tu

  Mỏ than Hà Tu thuộc công ti than Bắc Kì

 145. Chú khách
  Một cách gọi người Hoa sống ở Việt Nam. Từ này bắt nguồn từ chữ "khách trú," cũng gọi trại thành cắc chú.
 146. An Nam
  Tên gọi của nước ta trong một số giai đoạn lịch sử. Tiêu biểu nhất có lẽ là dưới thời kì đô hộ của thực dân Pháp, khi nước ta bị chia thành ba kỳ.
 147. Hà Lầm
  Địa danh nay là một phường thuộc thành phố Hạ Long. Tại đây có mỏ Hà Lầm, một mỏ than đã được đưa vào khai thác từ thời Pháp thuộc.
 148. Hà Tu
  Tên cũ là Hà Sú, nay là một phường thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây có mỏ than Hà Tu, vào thời Pháp thuộc thuộc sự quản lí của công ti than Bắc Kì.

  Đường sắt mỏ Hà Tu (Nguồn: Thư viện quốc gia Pháp)

  Đường sắt mỏ Hà Tu (Nguồn: Thư viện quốc gia Pháp)

 149. Ngã Hai
  Một khu vực thuộc xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây có mỏ than Ngã Hai, hiện vẫn còn được khai thác.
 150. Vãng lai
  Đi lại (từ Hán Việt).
 151. Đốc công
  Người thay mặt chủ xí nghiệp trông nom công việc của thợ thuyền ngày trước.
 152. Cai
  Người trông coi trong các công trường, nhà tù thời phong kiến, Pháp thuộc.
 153. Va-gông
  Toa xe (từ tiếng Pháp wagon).
 154. La ga
  Tiếng Pháp la gare, nghĩa là nhà ga.
 155. Nagotna
  Một mỏ than thuộc quyền sở hữu của công ti Than Bắc Kì dưới thời Pháp thuộc, nối với mỏ than Hà Tu bằng một tuyến đường sắt dài 3km.
 156. Vân vi
  Đầu đuôi câu chuyện, đầu đuôi sự tình (từ cũ).
 157. Ăng-lê
  Nước Anh hoặc người Anh (từ tiếng Pháp Anglais).
 158. Cửa Ông
  Địa danh nay là phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây có đền Cửa Ông, được xem là một trong những ngôi đền đẹp nhất Việt Nam, thờ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng cùng nhiều nhân vật lịch sử thời Trần.

  Đền Cửa Ông

  Đền Cửa Ông

 159. Cẩm Phả Po
  Cảng Cẩm Phả ("po" phiên âm từ tiếng Pháp port, nghĩa là cửa hoặc cảng).
 160. Cẩm Phả min
  Mỏ than Cẩm Phả ("min" phiên âm từ tiếng Pháp mine, nghĩa là mỏ).
 161. Cọc Sáu
  Tên một mỏ than nay thuộc địa phận phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
 162. Mông Dương
  Địa danh nay là tên một phường thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là nơi có mỏ than Mông Dương, một trong những mỏ thang có trữ lượng lớn và chất lượng tốt nhất từ thời Pháp thuộc.

  Khai thác than ở mỏ Mông Dương

  Khai thác than ở mỏ Mông Dương

 163. Tên Baille, sếp đường tàu hỏa.
 164. La voa
  Sổ nhật trình.
 165. Núi Béo
  Tên một mỏ than nay thuộc địa phận phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 166. Cọc Năm
  Một mỏ than thuộc quyền quản lí của công ti than Bắc Kì dưới thời Pháp thuộc, nay thuộc địa phận phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long.
 167. Cẩm Phả
  Một địa danh nay là thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh. Tại đây từ xưa đã nổi tiếng với ngành khai thác than đá. Cẩm Phả cũng có nghề khai thác hải sản với hơn 50 km bờ biển, nhưng chủ yếu là đánh bắt gần bờ, sản lượng thấp.

  Cẩm Phả về đêm

  Cẩm Phả về đêm

 168. Còi tầm
  Còi báo bắt đầu hoặc kết thúc giờ làm việc các xưởng, mỏ, công trường, nhà máy…
 169. Bắt cô trói cột
  Một loài chim thuộc họ Cu cu, chim trưởng thành nửa thân trên có màu trắng, nửa dưới có nhiều vạch trắng đen. Tiếng chim kêu nghe như "Bắt cô trói cột" nên dân gian lấy làm tên, sinh sống hầu như trên khắp nước ta. Nghe tiếng chim bắt cô trói cột.

  Bắt cô trói cột

  Bắt cô trói cột

 170. Dân phu
  Người dân lao động phải làm những công việc nặng nhọc trong chế độ cũ (phu xe, phu mỏ, phu đồn điền).
 171. Hào
  Một trong các đơn vị tiền tệ (hào, xu, chinh, cắc) bắt đầu xuất hiện ở nước ta từ thời Pháp thuộc. Mười xu bằng một hào, mười hào bằng một đồng.

  Tiền giấy năm hào

  Tiền giấy năm hào

 172. Đông Triều
  Tên một huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh, là vùng đất cổ có từ thời Bắc thuộc, ghi đậm nhiều dấu ấn lịch sử và văn hóa. Đây cũng là nơi phát hiện ra than đá đầu tiên ở Việt Nam, và than đá Đông Triều đã được khai thác từ rất sớm – từ những năm 1820.

  Lăng mộ vua Trần ở đập Trại Lốc

  Lăng mộ vua Trần ở đập Trại Lốc