Những bài ca dao - tục ngữ về "nông nghiệp":

Chú thích

  1. Rộc
    Đất trũng ven các cánh đồng, hoặc giữa hai sườn đồi núi. Cũng có nghĩa là ngòi nước nhỏ, hẹp.
  2. Ruộng gò
    Ruộng làm ở chỗ đất gò, đất cao.