Những bài ca dao - tục ngữ về "lòng nhớ ơn":

Chú thích

  1. Ngó
    Nhìn, trông (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
  2. Tổ nễ
    Tổ tiên, ông bà (phương ngữ Nam Bộ).
  3. Mảng
    Mải, mê mải (từ cũ).