Thành ngữ / Tục ngữ

Chú thích

  1. Chim ra ràng
    Chim non vừa mới đủ lông đủ cánh, có thể bay ra khỏi tổ.
  2. Gà mái ghẹ
    Gà mái non, sắp đẻ.