Những bài ca dao - tục ngữ về "thù":

Chú thích

 1. Thơ
  Thư (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 2. Bạch
  Màu trắng (chữ Hán).
 3. Hộ
  Nhà cửa (từ Hán Việt).
 4. Hôn
  Lễ cưới, việc cưới hỏi (chứ Hán 昏).
 5. Điền
  Ruộng đất (chữ Hán 田).
 6. Thổ
  Đất đai (từ Hán Việt).
 7. Câu này có ý nói những việc xích mích về nhà cửa, cưới hỏi, ruộng vườn, đất đai sinh ra thù oán muôn đời.