Những bài ca dao - tục ngữ về "đánh rắm":

Chú thích

  1. Bà gia
    Mẹ chồng hoặc mẹ vợ (cách gọi của một số địa phương miền Trung).
  2. Đỏ
    Con gái (phương ngữ Bắc Bộ).