Những bài ca dao - tục ngữ về "của cải":

Chú thích

 1. Thiên
  Trời (từ Hán Việt).

  Thiên trời địa đất
  Cử cất tồn còn

  (Tam thiên tự - soạn giả Đoàn Trung Còn)

 2. Địa
  Đất (từ Hán Việt).

  Thiên trời địa đất
  Cử cất tồn còn

  (Tam thiên tự - soạn giả Đoàn Trung Còn)