Những bài ca dao - tục ngữ về "tức giận":

Chú thích

  1. Rận
    Loại côn trùng nhỏ, thân dẹp, không cánh, hút máu, sống kí sinh trên người và một số động vật.
  2. Giận chồng, vật con
    Người vợ vì tức giận chồng mà trút giận lên con cái.