Những bài ca dao - tục ngữ về "thành quả lao động":

Chú thích

  1. Gột
    Quấy cho đặc sánh lại.