Những bài ca dao - tục ngữ về "chữ nghĩa":

Chú thích

  1. Có bản chép: dăm.
  2. Tày
    Bằng (từ cổ).
  3. Đây là quan niệm của người xưa về việc chọn thầy đồ cho con học.