Những bài ca dao - tục ngữ về "cái ăn":

Chú thích

  1. Ăn tấm trả giặt
    "Tấm" là gạo giã nhỏ, "giặt" là gạo nguyên hạt. Câu này có nghĩa như "ăn ít trả nhiều."
  2. Ăn thì hơn, hờn thì thiệt
    Giận lẫy thì mất phần ăn.
  3. Có bản chép: một đời.