Những bài ca dao - tục ngữ về "bông hoa":

Chú thích

 1. Đương
  Đang (phương ngữ Trung và Nam Bộ).
 2. Có bản chép: có khi mà đã bị ong châm.
 3. Càn
  Ẩu, bừa (nói càn, làm càn).
 4. Kim cải
  Cây kim, hạt cải. Chỉ duyên vợ chồng khắng khít như nam châm hút kim, hổ phách hút hạt cải.

  Kể từ kim cải duyên ưa
  Đằng leo cây bách mong chờ về sau

  (Quan Âm)

 5. Có bản chép: đeo.