Ca dao Mẹ

Cùng thể loại:

Chú thích

 1. Vít
  Có thương tích; tì tích, chuyện xấu, đều hổ thẹn. (Đại Nam quấc âm tự vị - Huình Tịnh Của)
 2. Ngọc lành có vít
  Người tốt mấy cũng có tì vết, song không vì thế mà suy giảm giá trị.
 3. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị
  Văn không có ai đứng nhất, võ không có ai đứng nhì. Người theo nghề văn, võ thường thích độc tôn, không chịu nhận ai ngang mình.
 4. Am
  Chùa, miếu nhỏ để thờ thần linh.
 5. Bán chè lạng
  Buôn bán ế ẩm.
 6. Ăn trầu gẫm
  Suy nghĩ việc đời. (Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn - Huỳnh Tịnh Của)