Những bài ca dao - tục ngữ về "xấu tốt":

Chú thích

  1. Bác mẹ
    Cha mẹ (từ cổ).