Những bài ca dao - tục ngữ về "xa gần":

Chú thích

  1. Lóng
    Dạo (lóng rày nghĩa là "dạo này").
  2. Giậm
    Giẫm (cách phát âm của miền Trung và Nam).
  3. Ở vậy
    Ở giá, không lấy chồng (hoặc vợ).
  4. Nào (khẩu ngữ, phương ngữ miền Trung).