Những bài ca dao - tục ngữ về "vô dụng":

Chú thích

  1. Bò đất, ngựa gỗ
    Người hay vật bất tài, vô dụng.