Những bài ca dao - tục ngữ về "tướng số":

Chú thích

  1. Quá ưa
    Nhiều, quá lắm.