Những bài ca dao - tục ngữ về "tục lệ":

Chú thích

  1. Bắt trâu
    Một lối phạt vạ ngày xưa. Gia đình nào có gái chửa hoang phải nộp trâu cho làng.