Những bài ca dao - tục ngữ về "tôm cua":

Chú thích

  1. Chưa nóng nước đã đỏ gọng
    Chỉ những người nhát gan, như tôm cua luộc chưa nóng nước đã sợ, gọng (càng) đã đỏ lên.