Những bài ca dao - tục ngữ về "sự đời":

Chú thích

  1. Dãi
    Phơi ra, trải ra.