Những bài ca dao - tục ngữ về "nò sáo":

Chú thích

  1. Một hệ thống ngư cụ gồm nhiều cọc tre và lưới khá lớn và phức tạp, được đặt ở hướng nước chảy để hứng luồng cá lúc nước ròng.

    Nò cá (nò sáo)

    Nò cá (nò sáo)

  2. Người nghĩa
    Người thương, người tình.