Những bài ca dao - tục ngữ về "nghèo":

Chú thích

  1. Tàu tượng
    Chỗ nhốt voi.
  2. Nhà như tàu tượng
    Nhà nghèo, tuềnh toàng, tường vách trống trải (như chỗ nhốt voi).