Những bài ca dao - tục ngữ về "lính Tây":

Chú thích

  1. Mộ
    Tuyển.
  2. Đặng
    Được, để, nhằm (từ cũ, phương ngữ).