Những bài ca dao - tục ngữ về "huyền đề":

Chú thích

  1. Huyền đề
    Móng thừa ở chân chó, cũng gọi là móng treo. Chó có móng này gọi là chó huyền đề.

    Chó huyền đề

    Chân một con chó huyền đề