Những bài ca dao - tục ngữ về "ăn chực":

Chú thích

  1. Có bản chép: Tai nghe.