Những bài ca dao - tục ngữ về "tiền của":

Chú thích

  1. Đa ngôn
    Nói nhiều lời, quá mức cần thiết.
  2. Thời
    Thì. Xưa vì kị húy vua Tự Đức (Nguyễn Phúc Thì) nên chữ này được đọc chạnh đi thành "thời."
  3. Có bản chép: Như rơm.