Những bài ca dao - tục ngữ về "sinh tử":

Chú thích

  1. Sinh tử
    Cũng như tử sinh, nghĩa là sự sống chết (từ Hán Việt).
  2. Tử sanh
    Tử sinh (phương ngữ Nam Bộ).