Những bài ca dao - tục ngữ về "quít":

 • Mít vàng, cam đỏ

  Mít vàng, cam đỏ
  Hồng chín, quít xanh
  Bốn anh đều lành
  Thích ăn quả gì?
  Quít bé con con
  Cam tròn ung ủng
  Mít bằng cái thúng
  Hồng đỏ hồng ngâm
  Thích ăn quả gì?