Những bài ca dao - tục ngữ về "nhái":

Chú thích

  1. Trời gầm
    Chỉ tiếng sấm khi trời sắp mưa, theo quan niệm của người xưa là ông trời đang gầm.
  2. Trùn
    Giun đất (phương ngữ Trung và Nam Bộ).