Những bài ca dao - tục ngữ về "mơ ước":

Chú thích

  1. Lất lơ
    Lơ lửng (cũng nói là lất lơ lất lửng).