Những bài ca dao - tục ngữ về "khuôn mặt":

Chú thích

  1. Mặt mo
    Mặt dày như cái mo, thường có nghĩa chê bai.