Những bài ca dao - tục ngữ về "giọng sổng":

Chú thích

  1. Cổ lệ
    Hát lên để mừng, mở đầu cuộc vui.
  2. Giọng sổng
    Phần thứ hai trong bốn phần của một cuộc hát ghẹo Vĩnh Phúc. Các bài giọng sổng trước hết nói về thời tiết, thiên nhiên, rồi đi đến chuyện chính là nỗi niềm tâm sự.