Những bài ca dao - tục ngữ về "buôn bán":

Chú thích

  1. Nhời
    Lời nói (phương ngữ miền Bắc).
  2. Pha phôi
    Lẫn lộn, điên đảo.
  3. Phi nghĩa
    Trái đạo đức, không hợp với lẽ công bằng.