Nguiễn Sơn

Về vườn

Bài đóng góp:

 • Vè cúp tóc

  Cúp hè! Cúp hè!
  Tay mặt cầm kéo
  Tay trái cầm lược
  Thủng thỉnh cho khéo
  Bỏ cái ngu này
  Bỏ cái dại này
  Ăn ngay nói thẳng
  Học mới từ đây
  Cúp hè! Cúp hè!
  Trên đường canh tân
  Đừng ai ăn mặn
  Đừng ai nói láo
  Ngày nay ta cúp
  Ngày mai ta cạo
  Cúp hè! Cúp hè!
  Mọi người cùng cúp
  Cho sạch đầu tóc
  Cho đẹp con người
  Ai nấy thảnh thơi
  Xóm làng trông cậy
  Cúp hè! Cúp hè!
  Ai đi đò dọc
  Kẻ ngược người xuôi
  Ai ngồi tàu suốt
  Từ Bắc vô Nam
  Lên ngàn xuống bể
  Cúp hè! Cúp hè!
  Từ sĩ đến nông
  Từ công đến thương
  Đi chài, dệt sợi
  Trăm người như một
  Bảo nhau cúp tóc
  Cúp hè! Cúp hè!

Chú thích

 1. Cúp
  Cắt (đọc theo âm tiếng Pháp của couper).
 2. Canh tân
  Cải cách theo lối mới.
 3. Bài Vè cúp tóc này theo truyền văn là của Phan Khôi viết năm 1906 để hưởng ứng phong trào Duy Tân do Phan Châu Trinh khởi xướng.