Chi tiết chú thích "Đông Kinh nghĩa thục"

Đông Kinh nghĩa thục

 1. Đông Kinh nghĩa thục
  Phong trào cải cách xã hội thông qua giáo dục vào đầu thế kỷ 20 ở nước ta. Được khơi mào từ phong trào Duy Tân, Đông Kinh nghĩa thục đi theo hướng mở mang dân trí theo lối mới, thúc đẩy việc dùng chữ quốc ngữ, du nhập và truyền bá các tư tưởng mới thông qua các lớp học miễn phí (Đông Kinh là tên cũ của Hà Nội thời Hậu Lê, còn nghĩa thục nghĩa là trường học miễn phí), các hoạt động giáo dục, báo chí, tuyên truyền, cổ động, tổ chức các buổi diễn thuyết.

  Trường Đông Kinh nghĩa thục đầu tiên được mở vào tháng 3 năm 1907 tại phố Hàng Đào, Hà Nội, do Lương Văn Can làm hiệu trưởng và Nguyễn Quyền làm giám học. Ban đầu, trường được cho phép hoạt động hợp pháp nhưng về sau, nhận thấy đây có thể là mối nguy đối với chế độ thuộc địa, thực dân Pháp đã giải tán trường vào tháng 11 năm 1907.

  Các sĩ phu phong trào Đông Kinh nghĩa thục.

  Các sĩ phu phong trào Đông Kinh nghĩa thục.

  Những nội dung có dùng chú thích này:

  Vè Đông Kinh

Bình luận

Đóng góp phiên bản tốt hơn

Nếu chú thích này chưa hoàn chỉnh hoặc có sai sót, bạn hãy dành chút thời gian đóng góp cho Ca dao Mẹ một phiên bản tốt hơn. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Nếu có thể được, bạn hãy cho Ca dao Mẹ biết nguồn của chú thích (tựa sách, tác giả, địa chỉ trang web, kinh nghiệm cá nhân...).
Nếu bạn có file hình ảnh để minh họa cho chú thích này, hãy gửi cho Ca dao Mẹ. Bạn có thể gửi cùng lúc tối đa 5 hình, dung lượng mỗi hình không vượt quá 5MB.