Chi tiết chú thích "Chân Lạp"

Chân Lạp

  1. Chân Lạp
    Tiếng Anh gọi là Chenla Kingdom, tiếng Pháp là Royaume de Chenla, được sử sách ghi nhận là nhà nước đầu tiên và rất hùng mạnh của người Khơ-me, tồn tại từ cuối thể kỷ thứ 6 đến đầu thể kỷ thứ 9, lãnh thổ bao gồm địa phận của Campuchia và một phần các tỉnh miền Nam của Việt Nam hiện đại. Người Chân Lạp còn gọi là người Lạp Man. Cho tới thời Nguyễn, ta vẫn quen gọi Campuchia là Chân Lạp.

    Bản đồ Châu Á vào thế kỷ 6 - thế kỷ 9, thời kỳ tồn tại của nhà nước Chân Lạp (Chenla)

    Bản đồ Châu Á vào thế kỷ 6 - thế kỷ 9, thời kỳ tồn tại của nhà nước Chân Lạp (Chenla)

    Những nội dung có dùng chú thích này:

Bình luận

Đóng góp phiên bản tốt hơn

Nếu chú thích này chưa hoàn chỉnh hoặc có sai sót, bạn hãy dành chút thời gian đóng góp cho Ca dao Mẹ một phiên bản tốt hơn. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Nếu có thể được, bạn hãy cho Ca dao Mẹ biết nguồn của chú thích (tựa sách, tác giả, địa chỉ trang web, kinh nghiệm cá nhân...).
Nếu bạn có file hình ảnh để minh họa cho chú thích này, hãy gửi cho Ca dao Mẹ. Bạn có thể gửi cùng lúc tối đa 5 hình, dung lượng mỗi hình không vượt quá 5MB.