Chi tiết chú thích "Bạch giáp, bạch bào"

Bạch giáp, bạch bào

  1. Bạch giáp, bạch bào
    Giáp trắng, áo bào trắng.

    Những nội dung có dùng chú thích này:

    Tiết Nhơn Quý phá Ma Thiên Lãnh, lấy bạch giáp, bạch bào

Bình luận

Đóng góp phiên bản tốt hơn

Nếu chú thích này chưa hoàn chỉnh hoặc có sai sót, bạn hãy dành chút thời gian đóng góp cho Ca dao Mẹ một phiên bản tốt hơn. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Nếu có thể được, bạn hãy cho Ca dao Mẹ biết nguồn của chú thích (tựa sách, tác giả, địa chỉ trang web, kinh nghiệm cá nhân...).
Nếu bạn có file hình ảnh để minh họa cho chú thích này, hãy gửi cho Ca dao Mẹ. Bạn có thể gửi cùng lúc tối đa 5 hình, dung lượng mỗi hình không vượt quá 5MB.