Chi tiết chú thích "Nghĩa trọng tợ thiên kim"

Nghĩa trọng tợ thiên kim

  1. Nghĩa trọng tợ thiên kim
    Đạo nghĩa nặng như ngàn vàng.

    Những nội dung có dùng chú thích này:

    Hai đứa mình giống thế cây cau

    Tiền tài như phấn thổ

Bình luận

Đóng góp phiên bản tốt hơn

Nếu chú thích này chưa hoàn chỉnh hoặc có sai sót, bạn hãy dành chút thời gian đóng góp cho Ca dao Mẹ một phiên bản tốt hơn. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Nếu có thể được, bạn hãy cho Ca dao Mẹ biết nguồn của chú thích (tựa sách, tác giả, địa chỉ trang web, kinh nghiệm cá nhân...).
Nếu bạn có file hình ảnh để minh họa cho chú thích này, hãy gửi cho Ca dao Mẹ. Bạn có thể gửi cùng lúc tối đa 5 hình, dung lượng mỗi hình không vượt quá 5MB.